Rad bez prijavljene adrese

Natrag na navigator

Rad bez prijavljene adrese

Primjer
Ivan iz Bugarske nov je u Berlinu i traži posao. Privremeno stanuje kod prijatelja. On pomaže Ivanu dok ne nađe posao. Potraga za stanom nije obećavajuća jer Ivan još nema posao i stoga ne može pružiti nikakav dokaz o prihodima. Ne može se prijaviti kod svog prijatelja, jer stanodavac ne dozvoljava podnajam. Ivan se pokušao prijaviti u Saveznu agenciju za rad za traženje zaposlenja. Nisu ga mogli primiti jer nije imao prijavljen boravak. Ivan je također želio otvoriti bankovni račun. Bio je u nekoliko banaka, ali su ga uvijek odbili, jer nije prijavljen. Putem poznanika ponuđen mu je posao u kiosku. Vlasnik kioska rekao je Ivanu da ga bez policijske prijave ne smije zaposliti. Od njega je tražio i porezni identifikacijski broj i broj socijalnog osiguranja, koje Ivan nema. Ivan je očajan. Na internetu je pronašao bugarski ured za konzultacije, kod kojeg se za 100 € mjesečno može kupiti adresa za prijavu boravka, te je odlučio prihvatiti ponudu

1. Poslodavac

Kupljena adresa za prijavu nije rješenje, jer se radi o lažnoj prijavi koja nije zakonita. S jedne strane, Ivan krši zakon kada prezentira ovu adresu vlastima. S druge strane Ivan nema kontrolu nad važnim službenim pismima, jer nikada neće osobno primiti poštu.

Adresa za prijavu nije preduvjet za zapošljavanje. Stoga poslodavac od Ivana ne smije tražiti potvrdu o prijavi . Dovoljno je da Ivan poslodavcu da aktualnu adresu, ne kojoj ga se može pronaći, npr. kod njegovog prijatelja.

Ako Ivan ima problema da u to uvjeri vlasnika kioska, može mu priložiti kratku brošuru, koju je objavio Savjetovalište za migracije i dobar rad u Berlinu zajedno s Odjelom za integraciju, rad i socijalna pitanja Senata u Berlinu. Informativni listić možete pronaći ovdje:

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_ arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_ stand_28_2_2019_senias.pdf

2. Zdravstveno osiguranje

Poslodavac od Ivana smije tražiti da priloži potvrdu o prijavi kod zdravstvenog osiguranja i broj socijalnog osiguranja.

Budući da Ivan još nije bio osiguran u Njemačkoj, prvo mora odabrati zdravstveno osiguranje . Nakon toga poslodavac ga mora prijaviti za zdravstveno osiguranje. Adresa prijave nije potrebna, Ivan samo mora dati kontaktnu adresu, npr. onu njegovog prijatelja (Ivan prezime, živi kod „Ime i prezime“).

Čim poslodavac Ivana prijavi za zdravstveno osiguranje, on je socijalno osiguran putem poslodavca (to obuhvaća mirovinsko osiguranje, osiguranje od nezgode, osiguranje za njegu i osiguranje za nezaposlene). Ivan tada automatski dobiva i broj socijalnog osiguranja, koji će mu biti poslan.

3. Banka

Ivan, kao i svako drugi koji redovno boravi u Njemačkoj, ima pravo na otvaranje osnovnog računa. On ne smije biti diskriminiran na temelju svog državljanstva niti prebivališta. Adresa prijave nije potrebna za otvaranje računa.

S osnovnim računom mogu se provoditi uplate gotovine, podizanje sredstava, izravna zaduženja i prijenosi novca.

Ivan u banci mora priložiti samo svoju osobnu iskaznicu ili putovnicu i poštansku adresu. Dovoljno je da ga se može pronaći preko prijatelja. Ivan može koristiti zahtjev koji dobije od banke, ili slijedeće zahtjev:

Formular za prijavu osnovnog računa kojeg Ivan može pronaći u privitku pod Prilog I. PDF, 592 KB, nije bez zapreka

Formular mora ispuniti sam ili s pomoću savjetovališta i predati ga banci. Nakon toga stvari idu brzo: Banka ima maksimalno deset radnih dana vremena da otvori račun.

Ako banka odbije njegov zahtjev, mora mu to svakako javiti unutar deset radnih dana. Tada se Ivan može sam ili uz pomoć savjetovališta obratiti Federalnom nadzornom tijelu za financije. Tamo može zatražiti, da se odluka banke provjeri.

Formular za prijavu zahtjev provjere Ivan može pronaći u Prilogu pod Prilog II PDF, 512 KB, nije bez zapreka

Ukoliko je odluka o odbijanju bila neosnovana, zatražiti će se otvaranje računa, tj. banka mora otvoriti račun. Ivan će o tome biti pismeno obaviješten.

Ivan se alternativno može javiti u bilo koju Agenciju za borbu protiv diskriminacije :

https://www.antidiskriminierungsstelle.de

Agencija za borbu protiv diskriminacije može kontaktirati banku u riješiti slučaj za Ivana:

4. Porezni ured

Poslodavac od Ivana treba porezni identifikacijski broj, kako bi imao pristup ELStAM-podacima (značajke odbitka poreza na plaće).

Budući da Ivan nije prijavljen, porezna uprava mu neće automatski dodijeliti porezni broj.

Kao porezni obveznik, koji nije prijavljen u Njemačkoj, ali će ovdje zarađivati, Ivan mora biti samostalno zaposlen i od nadležne porezne uprave zatražiti porezni identifikacijski broj. Porezna uprava zatražiti će broj od Saveznog središnjeg ureda za poreze, što može potrajati neko vrijeme.

U međuvremenu Ivan može podnijeti zahtjev za potvrdu o odbitku poreza na dohodak poreznoj upravi u svom stambenom naselju. Ova je mogućnost predviđena u odjeljku 39e (8) Zakona o porezu na dohodak (EStG). Potvrda se izdaje za jednu kalendarsku godinu i u početku služi kao zamjena za porezni identifikacijski broje kojeg traži poslodavac.

Zahtjev za potvrdu Ivan može pronaći u Prilogu pod Prilog III. PDF, 2 MB, nije bez zapreka

Zahtjev za tu potvrdu Ivan može ispuniti sam ili uz pomoć savjetovališta. Čak i Ivanov poslodavac može zatražiti potvrdu za njega, ako mu Ivan za to da punomoć.

Čim se Ivan prijavi na vlastito mjesto boravka, porezni identifikacijski broj biti će mu poslan poštom. O tome mora obavijestiti poslodavca. Tada Ivan više neće trebati zamjensku potvrdu.

Ako Ivan poslodavcu ne preda potvrdu, vlasnik kioska kao Ivanom poslodavac, će obračunavati porez s Ivanove plaće. U tom slučaju Ivanov prihod obračunava se prema poreznom razredu broj IV (§ 39 c Abs.1 Zakon o porezu na dohodak (EStG)). Ako mu je na taj način obračunato previše poreza, Ivan može iduće godine dobiti povrat putem porezne prijave.

5. Savezna agencija za rad

Ivan se također može prijaviti Agenciji za zapošljavanje (ili zavodu za zapošljavanje) kao tražilac posla bez registrirane adrese. Ivan ima ovo pravo jer ima uobičajeno prebivalište u Berlinu. Ivan još ne zna koliko će ostati u Berlinu, no planira ovdje stanovati i raditi.

Ivan bi se trebao obratiti Agenciji za zapošljavanje četvrti u kojoj boravi i ostaje preko noći, tj. u četvrti u kojoj se nalazi stan njegovog prijatelja.

Adresu agencije Ivan može pronaći ovdje:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ ansprechpartner

Važno je da se do Ivana može doći putem pošte, npr. putem dodataka njegovoj adresi (npr. „c/o“, „kod gosp./ gđe“, itd.).

Ivan kao građanin EU može koristiti usluge Agencije za rad i bez znanja njemačkog jezika. Ako Ivan izjavi da ne može dovesti nikoga sa sobom da mu prevodi, tada se za prijevod mora pobrinuti savezna agencija, npr. B. od strane vaših zaposlenika ili putem telefonske linije tumača. Ivan ne mora ništa platiti.

Ivan se može i online prijaviti kao osoba koja traži zaposlenje:

https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

Agencija za zapošljavanje može pomoći Ivanu u traženju posla. Oni ga mogu savjetovati kako da se snađe na tržištu rada i pomoći mu da napravi profil za javljanje na natječaje. U centru za informiranje o zapošljavanju (BiZ) savezne agencije Ivan može, npr. koristiti računalne radne stanice za ispis ili skeniranje dokumenata za prijavu.

6. Ured za prijavu

Čim Ivan iznajmi stan, obavezno se mora prijaviti. Prema odjeljku 27. stavku 2. točki 3. Saveznog zakona o registraciji (BMG), postoji i obaveza prijave za osobe koje bi inače imale prijavljenu adresu u inozemstvu. Nakon tri mjeseca u Njemačkoj Ivan mora prijaviti svoj stan unutar 14 dana u ured za prijavu boravka. Stan znači „svaki zatvoreni prostor, koji se koristi za stanovanje iliza spavanje“ (§ 20 BMG).

Mnoga prava koja Ivan ima u Njemačkoj kao građanin EU-a sa pravom na slobodno kretanje mogu se ustvrditi samo ako dokaže svoje prebivalište i uobičajeno boravište u Njemačkoj podnošenjem potvrde o registraciji.