Ίση μεταχείριση εργαζομένων της ΕΕ

επιστροφή στον Πλοηγό

Ίση μεταχείριση εργαζομένων της ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης σε όλα τα κράτη μέλη με αυτή που ισχύει για τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και για τα δικαιώματα των μελών της οικογένειάς σας στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

1. Τι είναι ελεύθερη κυκλοφορία εργαζόμενων;

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ανήκει στις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ.
Χάρη σε αυτή οι πολίτες 27 χωρών της ΕΕ καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας μπορούν να βρουν εργασία σε οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες, χωρίς να χρειάζονται άδεια εργασίας.

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας των πολιτών των παραπάνω χωρών, ακόμη και αν τα μέλη της οικογένειας προέρχονται από τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων έχετε το δικαίωμα

 • να αναζητήσετε εργασία σε μια άλλη χώρα,
 • να εργαστείτε εκεί χωρίς να χρειάζεται άδεια εργασίας,
 • να κατοικείτε για τον σκοπό αυτό εκεί,
 • να διαμένετε εκεί ακόμα και μετά τον τερματισμό της σχέσης εργασίας,
 • να έχετε την ίδια μεταχείριση με αυτή που προβλέπεται για τους υπηκόους της χώρας υποδοχής αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την κατοικία καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κοινωνικών και φορολογικών ευεργετημάτων.

2. Ίση μεταχείριση

Οι πολίτες της ΕΕ που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ (χώρα υποδοχής) και τα μέλη της οικογένειάς τους δικαιούνται την ίδια μεταχείριση όπως και οι υπήκοοι της χώρας υποδοχής.

Για όσους αναζητούν εργασία αυτό σημαίνει συγκεκριμένα:

Δικαιούνται να λάβουν την ίδια υποστήριξη από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης όπως και οι υπήκοοι της χώρας υποδοχής. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί αναφορικά με τις παροχές διαβίωσης.

Προσοχή: Όταν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να σας αντιμετωπίζει δυσμενέστερα από άλλους υποψήφιους, επειδή έχετε την κατοικία σας σε άλλο κράτος μέλος.

Προσοχή: Οι εργοδότες μπορούν κατ’ αρχήν να ζητούν από τους υποψήφιους που έρχονται από άλλα κράτη μέλη να έχουν γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Ωστόσο, οι απαιτήσεις γλώσσας θα πρέπει να είναι εύλογες και να ανταποκρίνονται στην εκάστοτε θέση εργασίας. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι γνώσεις της γερμανικής γλώσσας ως πρόφαση για τη δυσμενή διάκριση ή τον αποκλεισμό πολιτών της ΕΕ από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και για ορισμένες θέσεις εργασίας μπορεί να δικαιολογείται η απαίτηση πολύ καλών γνώσεων της γλώσσας. Απαράδεκτο είναι, όμως, να ζητείται από τους υποψήφιους να είναι τα Γερμανικά η «μητρική γλώσσα» τους.

Από την 1η ημέρα εργασίας όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα:

Και στον χώρο εργασίας θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως οι συνάδελφοί τους που είναι υπήκοοι της χώρας υποδοχής. Αυτό ισχύει ιδίως για:

 • τις αποδοχές, την καταγγελία της σύμβασης καθώς και τους λοιπούς όρους απασχόλησης και εργασίας,
 • την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας,
 • το δικαίωμα συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση, το δικαίωμα εκλογής του διοικητικού συμβουλίου της ή το δικαίωμα να εκλεγεί ο ίδιος ο εργαζόμενος ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Εάν μεταβείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για να ζήσετε ή για να εργαστείτε εκεί, αυτό δεν θα πρέπει να επιφέρει οποιαδήποτε μειονεκτήματα σε εσάς. Αυτό αφορά και την κοινωνική ασφάλισή σας. Για αυτό υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες που προστατεύουν τις απαιτήσεις σας αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν στις 27 χώρες της ΕΕ καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε 4 βασικές αρχές:

 • Πάντα υπάγεστε στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μιας μόνο χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνετε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μόνο σε αυτήν τη χώρα.
 • Έχετε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής.
 • Οι χρόνοι ασφάλισης, απασχόλησης και κατοικίας σας σε άλλες χώρες λαμβάνονται υπόψη για τις απαιτήσεις σας στην κοινωνική ασφάλιση.
 • Εάν έχετε απαίτηση χρηματικών παροχών σε μια χώρα, δικαιούστε να τις λάβετε, ακόμα και αν δεν κατοικείτε στη χώρα αυτή.

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα αυτά ακόμα και δικαστικά.