Равно третиране на работници от ЕС

Назад към навигатора

Равно третиране на работници от ЕС

Като гражданин на ЕС във всички страни имате правото да бъдете третирани еднакво като гражданите на тази приемаща страна. Информирайте се за правата, които се полагат на Вас и членовете на Вашето семейство в рамките на свободното движение на работниците.

1. Какво е свободно движение на работниците?

Свободното движение на работниците спада към основните свободи на ЕС.
То позволява на гражданите от 27-те страни на ЕС , както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария да започната работа в една от тези страни без разрешително за работа.

Свободното движение на работниците важи също за членовете на семейството на гражданите на посочените страни, също и когато членовете на семейството произлизат от трети страни.

В рамките на свободното движение на работниците Вие имате право:

 • да търсите работа в друга страна,
 • да работите там, без да е необходимо разрешително за работа,
 • за тази цел да живеете там,
 • да останете там също и след приключване на трудовото отношение,
 • при достъпа до работа, образование и допълнително обучение, профсъюзи, жилище, както и всички други социални и данъчни облекчения, а също така и при работните условия да бъдете третирани като гражданите на приемащата страна.

2. Равно третиране

Гражданите на ЕС, които работят в друга страна на ЕС (приемаща страна), и членовете на техните семейства имат право на това да бъдат третирани като гражданите на приемащата страна.

Конкретно за търсещите работа лица това означава:

Вие имате право на същата подкрепа от обществената администрация като гражданите на приемащата страна. Въпреки това важат ограничения за помощите за издръжка на живота.

Внимание: Ако се кандидатирате за работно място, работодателят няма право да Ви третира по-лошо от другите кандидати, защото имате местоживеене в друга страна членка.

Внимание: По принцип работодателите имат право да изискват от кандидатите то другите страни членки познания по немски език. Езиковите изисквания, обаче, трябва да са разумни и необходими за съответното работно място. В частност езиковите познания по немски език не трябва да служат като параван за дискриминация на граждани на ЕС при процедурата по кандидатстване или за тяхното изключване от процедурата по кандидатстване. В определени случаи и за определени работни места може да е оправдано да се изискват много добри езикови познания. Недопустимо е, обаче, от кандидатите да се изисква това да бъде техния „майчин език“.

Като работник от Вашия 1. работен ден имате като немските граждани право на:

Също и на работното време трябва да Ви третират точно така както Вашите колеги, които са немски граждани. Това важи в частност за:

 • заплащане, уволнение, както и други условия на труд и работа,
 • безопасност и здраве на работното място,
 • правото на членство в профсъюз, право на избор на неговия управителен съвет или правото самите Вие да бъдете избрани на управляваща позиция в профсъюз.

Ако отидете за живот или работа в друга страна от ЕС, в резултат на това не трябва да претърпите недостатъци. Това засяга също Вашето социално осигуряване. Поради това има европейски правила, които защитават Вашите социално осигурителни права. Правата важат в 27-те страни на ЕС , както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Правилата се основават на 4 принципа:

 • Вие винаги подлежите на системата за социално осигуряване на една единствена страна. Това означава, че Вие плащате само в тази страна вноски за социално осигуряване.
 • Имате същите права и задължения като гражданите на тази страна.
 • Вашите периоди на осигуряване, работа и живот, които сте прекарали в други страни, се взимат под внимание за Вашите права при социалното осигуряване.
 • Ако имате право на парични помощи в една страна, Вие ги получавате също и тогава, когато вече не живеете в страната.

Тези права можете да защитите пред съда.