Równe traktowanie pracownic/pracowników UE

Powrót do nawigatora

Równe traktowanie pracownic/pracowników UE

Jako obywatel/-ka UE masz prawo do tego, by we wszystkich państwach członkowskich być traktowanym w taki sam sposób, jak obywatele tego kraju przyjmującego. Dowiedz się o swoich prawach przysługujących Tobie i członkom Twojej rodziny w ramach swobody przepływu pracowników.

1. Co to jest swoboda przepływu pracowników?

Swobodny przepływ pracowników jest jedną z podstawowych swobód UE.
Pozwala ona obywatelom z 27 państw UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii na podjęcie pracy w jednym z tych krajów bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Swoboda przepływu pracowników dotyczy również członków rodzin obywateli tych krajów, nawet jeśli członkowie ich rodzin pochodzą z krajów trzecich.

W ramach swobody przepływu pracowników masz prawo do:

  • poszukiwania pracy w innym kraju,
  • do pracy w danym kraju bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę,
  • do mieszkania w danym państwie celem wykonywania pracy,
  • do pozostania w danym państwie także po zakończeniu stosunku pracy,
  • traktowania w taki sam sposób jak obywatele państwa przyjmującego w zakresie dostępu do zatrudnienia, edukacji i szkoleń, związków zawodowych, mieszkalnictwa i wszelkich innych korzyści społecznych i podatkowych oraz w zakresie warunków pracy.

2. Równe traktowanie

Obywatele UE pracujący w innym państwie UE (państwie przyjmującym) oraz członkowie ich rodzin mają prawo być traktowani jak obywatele państwa przyjmującego.

Konkretnie dla osób poszukujących pracy:

są one uprawnione do takiego samego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia jak obywatele kraju przyjmującego. Jednak występują ograniczenia w zakresie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania.

Uwaga: Jeśli ubiegasz się o pracę, pracodawca nie może dyskryminować Cię w porównaniu z innymi wnioskodawcami, ponieważ mieszkasz w innym państwie członkowskim.

Uwaga: Generalnie pracodawcy mogą wymagać od wnioskodawców z innych państw członkowskich znajomości języka niemieckiego. Jednakże wymagania językowe muszą być odpowiednie i niezbędne dla danego organu. W szczególności znajomość języka niemieckiego nie może być wykorzystywana jako pretekst do dyskryminowania obywateli UE w procesie składania wniosków lub do wykluczenia ich z tego procesu. W niektórych przypadkach i na niektórych stanowiskach wymaganie bardzo dobrych umiejętności językowych może być uzasadnione. Niedopuszczalne jest jednak wymaganie od kandydatów, by byli „rodzimymi użytkownikami języka".

Jako pracownik/pracownica od 1. dnia swojej pracy, podobnie jak obywatele niemieccy, masz prawo do:

Również w miejscu pracy osoba musi być traktowana tak samo jak jej koledzy, którzy są obywatelami Niemiec. Dotyczy to w szczególności:

Osoba zamierzająca mieszkać lub pracować w innym kraju UE nie powinna odczuwać żadnych negatywnych skutków z tego tytułu. Dotyczy to także zabezpieczenia socjalnego. Dlatego też istnieją regulacje europejskie mające na celu ochronę praw do zabezpieczenia społecznego. Zasady te mają zastosowanie w 27 państwach UE , a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

U ich podstaw leżą 4 zasady:

  • Zawsze podlegasz systemowi ubezpieczeń społecznych jednego kraju. Oznacza to, że płacisz składki na ubezpieczenie społeczne tylko w tym kraju.
  • Masz takie same prawa i obowiązki jak obywatele danego kraju.
  • Okresy ubezpieczenia, zatrudnienia i pobytu w innych krajach będą brane pod uwagę przy ustalaniu uprawnień do ubezpieczenia społecznego.
  • Jeśli osoba jest uprawniona do świadczeń pieniężnych w danym kraju, otrzyma je nawet jeśli nie mieszka w tym kraju.

Tych praw można dochodzić przed sądem.