Czas pracy / Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Powrót do nawigatora

Czas pracy/ Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przykład
Miklos wiązał duże nadzieje z pracą w Niemczech. Ponieważ na Węgrzech mało zarabiał, zrezygnował z pracy i przyjechał do Niemiec, aby tu pracować jako kierowca ciężarówki w firmie spedycyjnej. Dostaje tu wprawdzie lepsze wynagrodzenie, ale musi bardzo dużo pracować. Miklos jest w drodze od 7 rano do 1 lub 2 w nocy. Następnego dnia o 7 rano musi znowu wyruszyć w trasę. Jego pracodawca poinstruował go, aby podczas rozładunku, załadunku i czyszczenia ciężarówki ustawiał tachograf na „przerwę w pracy”. Miklos nie dostaje pieniędzy za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w nocy.
Miklosowi nie zawsze udaje się zrobić przerwę po czterech i pół godzinach jazdy. Często może się zatrzymać dopiero po sześciu godzinach. Jego przełożony wywiera na niego dużą presję: dzwoni do Miklosa i mówi mu, jeśli nie może zrobić przerwy, to ma po prostu ustawić tachograf tak, jak on mu to pokazał. Zagroził mu również natychmiastowym rozwiązaniem umowy, jeśli Miklos odmówi wykonania tych poleceń. Miklos boi się wprawdzie wykonywać te polecenia, ale boi się też utraty pracy. Weekendy spędza w swojej ciężarówce na postojach. Nie ma pieniędzy na hotele. Ponadto, nie wolno mu pozostawiać ładunku bez nadzoru. Jego tygodniowa przerwa w pracy wynosi łącznie zaledwie 24 godziny. Miklos jest wyczerpany. Nie zna niemieckich przepisów z zakresu czasu pracy i nie wie, czy liczba przepracowanych nadgodzin jest w porządku. Chce wiedzieć, jaka instytucja może mu pomóc w tej sytuacji.

1. Federalny Urząd Transportowy (BAG)

Czas pracy, jazdy i odpoczynku kierowców ciężarówek w Niemczech musi być bardzo ściśle przestrzegany. Ma to na celu zapewnienie kierowcom należytego odpoczynku, a w konsekwencji zapobieganie przemęczeniu kierowców prowadzących pojazdy na autostradach. Po trwającym maksymalnie cztery i pół godziny prowadzeniu pojazdu, Miklos zobowiązany jest zrobić przerwę trwającą co najmniej 45 minut. Po sześciu godzinach pracy Miklos musi zrobić sobie kolejną przerwę trwającą co najmniej 30 minut. Nie wolno mu spędzać za kierownicą więcej niż dziewięć godzin dziennie. Przysługujący mu dobowy okres odpoczynku nie powinien być krótszy niż jedenaście godzin. W przypadku Miklosa przepisy nie są przestrzegane.

Tygodniowy okres odpoczynku powinien bezwzględnie wynosić 45 godzin. Można go skrócić do 24 godzin, ale pozostałe godziny odpoczynku należy dodać do wspomnianego wcześniej okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin. Wyrównanie tego tygodniowego okresu odpoczynku musi nastąpić w ciągu najbliższych trzech tygodni.

W Niemczech za kontrolę przestrzegania tych przepisów odpowiedzialne są: Policja, Urzędy Ochrony Pracy oraz Federalny Urząd Transportowy.

Miklos może zetknąć się z urzędnikami Federalnego Urzędu Transportowego głównie podczas kontroli drogowych. Jeśli Federalny Urząd Transportowy stwierdzi naruszenia, zarówno Miklos, jak i jego pracodawca mogą zostać ukarani grzywną, a w przypadku poważnych naruszeń nawet karą więzienia. Federalny Urząd Transportowy sprawdza również, czy kierowcy ciężarówek przestrzegają tygodniowego okresu odpoczynku wynoszącego co najmniej 45 godzin i czy spędzają ten czas zgodnie z przepisami poza kabiną kierowcy. Miklosowi i jego pracodawcy grożą kary również w tym zakresie. Miklos może zwrócić się do Federalnego Urzędu Transportowego i złożyć zawiadomienie o naruszaniu przepisów przez pracodawcę.

Miklos może również znaleźć informacje na temat warunków pracy w Niemczech w języku węgierskim na stronie internetowej Biura ds. Równego Traktowania Pracowników z UE:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/%C5%BCycie-i-praca-w-niemczech/warunki-pracy

2. Policja

Policja i Federalny Urząd Transportowy często przeprowadzają wspólne kontrole drogowe. Policja jest również odpowiedzialna za kontrolę i karanie naruszeń w zakresie przestrzegania czasu jazdy i odpoczynku. W ten sposób policja dba o bezpieczeństwo na drogach. Miklos może złożyć skargę na policji, ponieważ jego pracodawca próbował zmusić go do manipulacji tachografem. Postępowanie pracodawcy może podlegać karze.

3. Urząd Ochrony Pracy (Arbeitsschutzbehörde)

Urzędy Ochrony Pracy działają w ramach poszczególnych krajów związkowych. Monitorują przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym czasu pracy, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku. Przeprowadzają również kontrole w firmach. Właściwy Urząd Ochrony Pracy Miklos znajdzie w tym dokumencie:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Miklos może skontaktować się z najbliższym Urzędem Ochrony Pracy i poinformować go o godzinach pracy i groźbach kierowanych przez pracodawcę. Zgłoszenie to należy dobrze uzasadnić i poprzeć dowodami. Miklos może, na przykład, przedstawić swój własny rejestr godzin pracy. Na jego wniosek zakład może zostać poddany inspekcji. Nazwisko Miklosa nie zostanie ujawnione pracodawcy, jeśli Miklos sobie tego nie życzy. Musi on koniecznie poinformować o tym organ w momencie zgłoszenia. Następnie pracodawca Miklosa otrzyma pouczenie, a jeśli naruszenia przepisów się potwierdzą, może zostać ukarany.

4. Związki zawodowe

Związki zawodowe w Niemczech są zorganizowane według branż. Wsparcie zawodowym kierowcom oferuje związek zawodowy ver.di. Miklos może wstąpić do tego związku. Jego pracodawca nie będzie o tym wiedział. Jako członek związku Miklos będzie uprawniony do ochrony prawnej: może on zasięgnąć porady w zakresie prawa pracy. Po trzech miesiącach członkostwa w związku może już być reprezentowany przez związek podczas spraw sądowych Adres najbliższej siedziby ver.di można znaleźć za pomocą tej wyszukiwarki:

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++cc57a1a8-1aba-11e3-8b7e-52540059119e

Na stronie internetowej ver.di Miklos znajdzie formularze zgłoszeniowe w kilku językach (również po węgiersku):

https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf- 11e0-53c5-00093d114afd

Byłoby dobrze, gdyby Miklos porozmawiał z kolegami z pracy i razem z nimi wstąpił do związku zawodowego. Im więcej pracowników w zakładzie jest reprezentowanych przez związek, tym lepsza jest ich pozycja w negocjacjach. Wówczas mogą oni wspólnie ze związkiem zawodowym bronić się w sytuacjach takich jak kierowanie w ich stronę gróźb lub zmuszanie do niezgodnej z przepisami pracy w nadgodzinach. Oczywiście ver.di może również zażądać od pracodawcy zapłaty wynagrodzenia, które przysługuje Miklosowi.

5. Poradnia/Sąd Pracy

Jeśli Miklos nie zdecyduje się na wstąpienie do związku zawodowego, na przykład dlatego, że bariera językowa jest zbyt duża lub dlatego, że potrzebuje natychmiastowej pomocy, może zwrócić się do poradni specjalizującej się w prawie pracy i współpracującej ze związkiem zawodowym. W wielu niemieckich miastach istnieją takie poradnie prowadzone przez Arbeit und Leben e.V. lub Faire Mobilität, które bezpłatnie udzielają porad w różnych językach:

Poradnie specjalizujące się w prawie pracy:

https://www.bema.berlin/pl

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Pod podanym poniżej adresem znajduje się wykaz wszystkich poradni. Można je sortować według specjalizacji oraz języka:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/punkty-doradztwawyszukiwanie

Miklosowi przysługuje wynagrodzenie za każdą nadgodzinę. Godziny pomiędzy 23:00 a 6:00 rano liczą się jako czas pracy w nocy. Jeśli Miklos pracował więcej niż dwie godziny w nocy, musi otrzymać dodatek za pracę w nocy. Wynosi on z reguły 25%. Żaden z powyższych organów kontrolnych nie może dochodzić roszczeń z tytułu należnego wynagrodzenia za nadgodziny i dodatków za pracę w nocy w imieniu Miklosa. Tylko sam pracownik może dochodzić swoich roszczeń od pracodawcy.

Poradnia pomoże Miklosowi w przygotowaniu dowodów na poparcie jego roszczeń o zapłatę wynagrodzenia. Przyda się tym celu wyciąg z karty kierowcy. Na jego podstawie Miklos może zapisać swój dzienny czas pracy. Kartę kierowcy można odczytać w każdym punkcie DEKRA:

https://www.dekra.de/de/standorte/

Miklos może również bezpłatnie wnioskować o odczytanie karty w Urzędzie Ochrony Pracy:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Na podstawie udokumentowanych przepracowanych przez Miklosa godzin, poradnia może pomóc Miklosowi obliczyć należną mu kwotę i zażądać jej zapłaty od pracodawcy. Jeżeli pracodawca nie ureguluje należności dobrowolnie, Miklos musi wnieść sprawę przeciwko pracodawcy do Sądu Pracy. Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w rozdziale 2.

6. Kontrola Legalności Zatrudnienia (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Jeśli wynagrodzenie za nadgodziny nie jest wypłacane, pracodawca zazwyczaj nie odprowadza również w całości składek na ubezpieczenie społeczne i narusza tym samym przepisy ustawy o płacy minimalnej. Dlatego Miklos może zgłosić sprawę do Kontroli Legalności Zatrudnienia, działającej w strukturach niemieckiego urzędu celnego. Adres najbliższego urzędu można znaleźć tutaj:

https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html

Kontrola Legalności Zatrudnienia może wszcząć dochodzenie i ukarać pracodawcę. To może zniechęcić go do popełniania podobnych naruszeń prawa w przyszłości i chronić innych kierowców ciężarówek.