Работно време/ Безопасност на труда

Назад към навигатора

Работно време/ Безопасност на труда

Типичен пример

Миклос разчита много на работата си в Германия. Тъй като е изкарвал малко в Унгария, той е напуснал работата си и е дошъл в Германия, за да работи тук като шофьор на товарен автомобил за спедиторска фирма. При спедиторската фирма той наистина получава по-добро заплащане, но трябва да работи много. Миклос пътува със своя товарен автомобил от 7 часа сутрин до 1 или 2 часа през нощта. На следващата сутрин той трябва да продължи да кара в 7 часа. Неговият работодател го е инструктирал да настройва тахографа на „прекъсване на работното време“, когато е зает с разтоварване, товарене или почистване на товарния автомобил. За работата в допълнителните часове и през нощта Миклос не получава допълнително пари.

Невинаги Миклос успява да почива след четири часа и половина шофиране. Често той успява да почине едва след шест часа. Неговият началник упражнява голям натиск: Той се обажда на Миклос и му казва, че ако не успее, той просто трябва да направи трика с тахографа, който му е показал. Той го е заплашил също с незабавно уволнение, ако Миклос откаже да следва тези инструкции. Миклос се страхува да следва инструкциите, но също и да не загуби работата си. Своите уикенди той прекарва в своя товарен автомобил на паркинги за тирове на магистралата. Той няма пари за хотели. Освен това не може да остави товара на товарния автомобил без наблюдение. Седмичното време за почивка между работните ангажименти при него трае общо едва 24 часа. Миклос се чувства изтощен. Той не познава немските разпоредби за работното време и не знае дали всичко е наред с извънредните му часове. Той иска да знае коя институция може да му помогне в тази ситуация.

1. Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM)

Графиците за работа, шофиране и почивка за водачите на товарни автомобили в Германия трябва да се спазват много строго. Те трябва да гарантират, че водачите получават достатъчно почивка и не се движат преуморени по автомагистралите. След най-много четири часа и половина време на шофиране Миклос трябва да направи почивка от най-малко 45 минути. След шест часа работа Миклос трябва да направи още една почивка от най-малко 30 минути. Миклос не може да стои зад волана редовно по-дълго от девет часа на ден. По принцип неговото дневно време за почивка не трябва да е по-кратко от единадесет часа. Тези правила в неговия случай не се спазват.

Седмичното време за почивка по принцип трябва да е 45 часа. То може да бъде съкратено на 24 часа, но липсващите часове за почивка трябва да бъдат добавени към период на почивка от минимум девет часа. Изравняването трябва да се състои в рамките на следващите три седмици.

За спазването на тези предписания в Германия отговарят полицията, службите по безопасност на труда и Федерална агенция за логистика и мобилност (BALM).

Миклос може да се натъкне на служителите на BALM главно при пътни проверки. Ако BALM установи нарушения, тогава както Миклос, така и неговият работодател могат да бъдат глобени с парични глоби, а при тежки нарушения дори да бъдат наказани със затвор. BALM проверява също дали водачите на товарни автомобили спазват седмичното време за почивка от минимум 45 часа и дали те го прекарват, както е предвидено, извън кабината на водача. И в тези случаи Миклос и неговият работодател са застрашени от наказания. Миклос може да се обърне към BALM и да се оплаче от работодателя си.

Миклос може да намери информация за работните условия в Германия и на унгарски на страницата на Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/живот-и-работа-в-германия/работни-условия

2. Полиция

Полицията често извършва съвместни пътни проверкис Федералната агенция за логистика и мобилност.Тя също е отговорна за проверки и санкциониране на нарушения на времето за шофиране и почивка. По този начин полицията защитава пътната безопасност. Миклос може да подаде оплакване в полицията, защото неговият работодател се е опитал да го принуди да извърши манипулация с тахометъра. Поведението на работодателя е наказуемо.

3. Служба по безопасност на труда (Arbeitsschutzbehörde)

Службите по безопасност на труда са организирани по федерални провинции. Те следят за спазването на правилата за безопасност и здраве при работа, включително времето за работа, за шофиране и почивка. Те извършват своите проверки също и в предприятията. Миклос може да намери компетентната институция за безопасност на труда в този документ:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Миклос може да се свържи с компетентната ислужба по безопасност на труда на място и да я информира относно работното време, както и заплахите на работодателя. Тази информация трябва да е добре обоснована и доказана. Миклос може да представи напр. собствен запис на работното време. Въз основа на неговата информация фирмата може да бъде проверена. Името на Миклос няма да бъде съобщено на работодателя, ако Миклос не иска това. Той трябва да каже това на институцията, когато я информира. След това неговият работодател ще бъде проучен и ако нарушенията се потвърдят, може да бъде наказан.

4. Профсъюзи

Профсъюзите в Германия са организирани по браншове. Водачите на превозни средства се представляват от профсъюза ver.di. Миклос може да стане член на профсъюз. Неговият работодател няма да разбере за това. Миклос получава също профсъюзна правна защита като член на профсъюза. Той може да получи трудовоправна консултация. След три месеца членуване в профсъюза той може също да бъде представляван съдебно от профсъюза. Адресът на ver.di може да бъде намерен онлайн с помощта на тази търсачка:

https://www.verdi.de/ueber-uns/verdi-international/++co++fc752df2-963d-11e8-9aaa-525400b665de

Миклос може да намери декларацията за членство на няколко езика (също и на унгарски) на уеб страницата на ver.di:

https://www.verdi.de/++file++5b3a04f5f1b4cd769132b328/download/Beitrittserklaerung-bulgarische-Sprache.pdf

Препоръчително е Миклос да говори със своите колеги на работа и те да станат членове на профсъюза заедно с него. Колкото повече работници в предприятието се представляват от профсъюза, толкова по-добра е тяхната позиция за преговори. Срещу някои проблеми като заплахи или недопустими извънредни часове те могат да се защитят заедно с помощта на профсъюза. Естествено ver.di може също да изиска полагащото се на Миклос заплащане от работодателя.

5. Консултативен център/ Съд по трудовоправни въпроси

Ако Миклос реши да не става член на профсъюз, защото напр. езиковата бариера е твърде голяма или се нуждае от помощ незабавно, той може да се обърне към трудовоправен консултативен център, свързан с профсъюзите. В много немски градове има такива консултативни центрове на организацията с нестопанска цел към “Работа и живот“ или на „Справедлива мобилност“, които консултират на много езици и безплатно:

Специфични трудовоправни консултативни центрове:

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Миклос може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост и езика тук:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Всеки извънреден час трябва да се заплаща на Миклос. Часовете между 23 часа и 6 часа се броят за нощно време. Ако Миклос е работил повече от два часа през нощното време, той трябва да получи нощна надбавка. По принцип тя е 25%. Никоя от горепосочените контролни институции не е отговорна да гарантира за това, Миклос да получава законната работна заплата за извънредните часове и нощните надбавки. Тях той може да изиска от работодателя сам. Консултативният център подпомага Миклос да подготви доказателства за иск за възнаграждение. В този случай ще е полезно извлечение от картата на водача. Въз основа на него Миклос може да записва своето дневно работно време. Картата на водача може да бъде прочетена във всеки филиал на DEKRA:

https://www.dekra.de/de/standorte/

Миклос може да повери прочитането на картата безплатно и при службата по безопасност на труда:

https://www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/ pdf/Arbeitsschutzbehoerden. pdf?__blob=publicationFile

Въз основа на документираното работно време консултативният център може да помогне на Миклос да изчисли полагащите му се пари и да поиска плащането от работодателя. Ако работодателят не заплати доброволно исковете, Миклос трябва да подаде искова молба срещу работодателя в съда по трудовоправни въпроси. Повече информация за тази процедура е посочена в глава 2.

6. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Ако не се заплащат извънредните часове, работодателят обикновено не заплаща напълно и вноските за социално осигуряване и така нарушава закона за минималната работна заплата. Поради това Миклос може да повдигне случая при Финансовия контрол работа на черно (FKS), отдел на немската митница. Той може да намери адреса на институцията на място на:

https://www.zoll.de/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html

FKS може да извърши разследване и да накаже работодателя. Това може да спре работодателя в бъдеще от подобни правни нарушения и да защити други водачи на товарни автомобили.