Трудова злополука

Назад към навигатора

Трудова злополука

Типичен пример

Стипо няма късмет! Той работи като камериер. Малко след като е намерил нова работа в хотел, той е претърпял злополука там, поради която сега е неработоспособен. Освен почистването на стаите, неговите задачи включват и подготовка на работните му прибори и оборудване на работните колички. Всеки ден той е пълнил бутилки със силно дразнещ почистващ препарат от бидон. Още преди няколко дни забелязал, че маркучът на бидона има дупка. По тази причина вчера част от дразнещата субстанция е попаднала в очите на Стипо. Въпреки че веднага е изплакнал очите си с вода, той е пострадал и почти не може да вижда. След като домакинката на хотела е разбрала за случая, той е получил писмо за уволнение. Стипо счита това за неправилно. Как да процедира Стипо в тази ситуация?

1. Лекар по трудова медицина

Стипо трябва преди всичко незабавно да получи медицинска помощ. Той трябва да потърси лекар или да сигнализира спасителната служба. Злополуките на и по време на работа са трудова медицина (Durchgangsarzt). За трудовите злополуки в Германия отговаря специален лекар: Така нареченият лекар по трудови злополуки. Стипо трябва да потърси този лекар. Стипо може да намери най-близкия лекар по трудова медицина тук:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task- flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB- INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf. tfId=partner-task-flow

Или може да попита своя работодател къде може да намери най-близкия лекар по трудова медицина. Той може също да отиде в болница и да каже че е претърпял трудова злополука. Всяка болници по принцип има лекар по трудова медицина.

Ако Стипо не отиде при лекар по трудова медицина, а при друг лекар, той трябва задължително да спомене, че е имал трудова злополука. При лекаря Стипо трябва да представи своята здравноосигурителна карта.

2. Работодател

Важно е Стипо да запише всички подробности за злополуката: Дата, час, последователност и свидетели. Тази информация може да е важна по-късно, напр. за запитвания от застрахователната компания. Стипо трябва незабавно да информира своя работодател за трудовата злополука. Работодателят е задължен да записва всички трудови злополуки в предприятието. Ако в следствие на трудовата злополука Стипо не може да работи за по-дълго от три дни, работодателят е задължен да съобщи за злополуката при компетентната професионална организация в рамките на три дни. Стипо трябва да получи от работодателя копие от съобщението за злополуката, той има право на това.

Ако Стипо не получи от работодателя копие от съобщението за злополуката, както и информация за това, при коя професионална организация е регистрирана трудовата злополука, той трябва да провери дали работодателят действително е съобщил за трудовата злополука. Тази информация той може да получи от професионалната организация по телефона, лично или с подкрепата на консултативен център за мигранти. Работодателят на Стипо не носи отговорност за възникналите вреди за здравето и техните последствия. Той не трябва да заплаща на Стипо нито възстановяване на вредите, нито обезщетените за телесна повреда. Би било различно, ако работодателят умишлено е причинил трудова злополука на Стипо, което не е така в случая. В резултат на трудовата злополука Стипо има право на иск по отношение на задължителната застраховка срещу злополука.

3. Адвокат/Съд по трудовоправни въпроси

Фактът, че Стипо е бил уволнен веднага след трудовата злополука, е особено тежък удар за него. За съжаление Стипо работи от съвсем скоро в хотела. Служителите могат да бъдат уволнени лесно през първите шест месеца на ново трудово правоотношение. Поради тази причина няма специална защита срещу уволнение дори след трудова злополука.

Уволнението обаче не може да бъде нито нелоялно, нито неморално. За да може да се прецени дали в случая на Стипо това е било така, Стипо трябва да потърси съвета на адвокат по трудово право. Тогава той може да реши дали иска да протестира срещу уволнението пред съда по трудовоправни въпроси. За целта той има три седмици.

Стипо може да заяви помощ за разходите за консултация при адвокат. Стипо може да подаде в районния съд по местоживеене следното заявление:

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_ von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Стипо може да намери формуляра за помощ за разходи за консултация в Приложение XI.  PDF, 765 KB, с ограничения

Ако помощта за консултация бъде одобрена, Стипо не трябва да плаща разходите на адвоката за консултацията.

Компетентността на съдилищата по трудовоправни въпроси се основава на съответното фирмено седалище или работно място. За Стипо това означава: Той трябва да провери кой съд по трудовоправни въпроси е компетентен за населеното място, където се намира хотелът, и да подаде исковата молба там. Ако собственикът на хотела има различен адрес от този на работното място, Стипо може да подаде искова молба също при тамошния съд по трудовоправни въпроси.

4. Професионална каса

Като работник Стипо е осигурен със задължителната застраховка срещу злополука. Задължителните доставчици на застраховка срещу злополука са професионалните каси (Berufsgenossenschaft). Професионалните каси са разделени по браншове:

Стипо може да намери списък на професионалните каси в Приложение XII. PDF, 400 KB, с ограничения

Освен професионалните каси съществуват също касите за злополука, в които са застраховани срещу инциденти работниците в обществените услуги:

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Стипо може да намери списък на касите за злополука в Приложение XIII. PDF, 177 KB, с ограничения

Стипо работи в хотел. За него отговаря професионалната каса „неговата молба бъде подадена“. Ако неговото обвинение бъде подадено там професионалната каса проверява дали неговата злополука е бил трудова злополука. Резултатът Стипо получава под формата на писмено решение. Ако злополуката е призната за трудова злополука, той получава обезщетение от застраховката за трудова злополука. Ако се установи, че работодателят не е съобщил за злополуката, то Стипо трябва сам с помощта на този формуляр да съобщи за злополуката на професионалната каса. При попълването на формуляра може да му помогне консултативен център за мигранти:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

При трудова злополука Стипо има право на следните обезщетения:

  • медицинско лечение и рехабилитация;
  • обезщетение за нараняване: То се изплаща в размер на 80% от редовното възнаграждение и за максимум 78 седмици от Здравната каса;
  • обезщетение за осигуряване на грижи: То се изплаща, ако след злополуката Стипо се нуждае от чужда помощ в значителна степен;
  • намалена трудоспособност: Ако вследствие злополуката Стипо вече не може да работи както преди, той може да кандидатства за пенсия или за еднократно обезщетение;
  • връщане към трудовия живот: Професионалната организация може да помогне на Стипо чрез професионална адаптация, квалификация и посредничество за работа.

Лечението и рехабилитацията на Стипо могат да продължат по-продължително време. Той може да ги проведе в Германия, но също има правото да се върне в своята родина Хърватия и там да продължи лечението. Разходите за по-нататъшното лечение в този случай се поемат от германската застраховка за злополука. За да бъде лекуван в Хърватия на тази основа, Стипо се нуждае от удостоверение DA 1, което му се изготвя от професионалната каса и се изпраща на Стипо лично или на служба за връзка в Хърватия. Стипо може да продължи да получава и обезщетението за нараняване от Германия в Хърватия. Преди да замине Стипо трябва да извести професионалната каса и здравната каса, че се отказва от своето местоживеене в Германия, както и да им съобщи своя нов адрес в Хърватия.

5. Работнически съвет

Работническите съвети също са важни партньори при проблеми свързани със здравето и безопасността при работа. Стипо трябва да се осведоми дали хотелът има работнически съвет. Работническият съвет се грижи наред с другото за здравето и безопасността при работа и поради това трябва да научи обстоятелствата на злополуката. Това може да доведе до взимане на предпазни мерки във фирмата, за да бъдат предотвратени такива трудови злополуки в бъдеще.

6. Служба по безопасност на труда (Arbeitsschutzbehörde)

Службите по безопасност на труда в Германия заедно с професионалните организации са отговорни за контрола на правилата за безопасност и здраве при работа и за предотвратяване на трудови злополуки.

Службата по безопасност на труда бива автоматично информирана при трудова злополука, ако работодателят докладва за злополуката. Ако работодателят не направи това, Стипо може и сам да информира службата по безопасност на труда относно обстоятелствата на злополуката, за да може тя да провери фирмата, състоянието на оборудването и безопасността на работното място и да поиска отстраняване на евентуални пропуски в безопасността. Стипо може да намери адресите на службите по безопасност на труда тук:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Стипо може да намери формуляра за съобщаване за злополука в Приложение XIV. PDF, 277 KB, с ограничения