Речник

Назад към навигатора

Трудова злополука

Това е злополука, която настъпва по време на работа или по пътя за работа (отиване или връщане). За злополука се считат събития, които имат внезапно външно въздействие върху тялото и могат да причинят наранявания.

Базисна сметка

Това е сметка в банката, която може да открие всяко лице, включително и бездомни лица или лица без адресна регистрация в Германия. С базисната сметка човек може да внася и тегли пари и да прави банкови преводи (също директни дебити или постоянни нареждания). Получава се дебитна карта (EC-Karte), с която може да се плаща и по електронен път.

Бърза процедура пред съда по трудовоправни въпроси

Ако нещата трябва да се случат бързо, служителите могат да потърсят правата си по бърза процедура. Това се отнася освен другото и за изплащане на заплата. Те трябва да покажат само, че са абсолютно зависими от заплатата.

ELSTAM

ELSTAM е съкращение от немски език за Elektronische LohnSTeuerAbzugsMerkmale (електронни характеристики за удържане на данък върху възнаграждението). Данъкът се изчислява електронно от данъчната служба. За целта данъчната служба се нуждае от данни като напр. данъчен клас, данъчни облекчения, църковна принадлежност. Това са ELSTAM данни. Тази информация е налична във всеки фиш за заплата. Може да се разгледа също онлайн, като за целта трябва да се регистрира в интернет на адрес www.elster.de (онлайн данъчна служба).

Отговорност на работодателя

Работодателят има задължение за грижа за своите служители: Той носи отговорност за здравето и защитата на интересите на своите служители. Той трябва наред с другото да ги защитава от тормоз и е длъжен да им дава важна информация.

Гарантирана заплата (заплата при неизпълнение)

Ако служителите се явяват на работа, но работодателят им съобщава, че той няма работа за тях, това се нарича „Annahmeverzug“. Дори и тогава служителите трябва да продължат да получават заплати Те не трябва да отработват тези часове. Заплатата, която се получава за това време, се нарича гарантирана заплата или заплата при неизпълнение.

Отговорност на овъзложителя

Ако работодателят не заплаща работната заплата, служителите могат да заведат иск за заплатата. Законът гласи, че възложителя трябва да осигури изплащане на заплатите, поне на минималната работна заплата, дори когато се използват подизпълнители.

Профсъюзна правна защита

Всеки член на профсъюз при правни проблеми получава помощ и подкрепа по всички въпроси на трудовото и социалното право. Ако трябва да се яви в съда, профсъюзният член ще бъде защитаван от профсъюзен адвокат. За целта не трябва да се заплаща.

Помирително изслушване

Това е първото изслушване в съда по трудовоправни въпроси. Преди да започне устното изслушване, спорът може да бъде уреден в рамките на помирително изслушване. В помирителното изслушване служителят и работодателят се опитват да се разберат. Ако спорът приключи в помирителното изслушване, трябва да се направят компромиси и човек да се откаже частично от правата си, но се пестят пари и време.

Обезщетение при несъстоятелност

Ако работодателите имат много задължения и не могат да плащат сметките си, те изпадат в несъстоятелност. В този случай Агенцията по заетостта изплаща обезщетение за неплатените заплати по искане на служителите – така нареченото обезщетение при несъстоятелност. Обезщетение при несъстоятелност се изплаща за последните три месеца преди несъстоятелността. Обезщетение за несъстоятелност се изплаща и тогава, когато фирмата на работодателя е затворена за постоянно.

Отказ да извършва работа (Leistungsvorbehalt)

Ако служителите не са получавали заплатите си по-продължително време, те могат да откажат да работят. Те обаче трябва да уведомят работодателя си, че няма да извършват работата си, докато не им бъде платено. Това се нарича „Leistungsvorbehalt“. Служителите трябва да получат заплащане и за този период, въпреки че не идват на работа.

Процедура за призовка за плащане

Процедурата за призовка за плащане е бърза и проста съдебна процедура, която има за цел да наложи правото на изплащане на заплата. Не се извършва устно изслушване. Процедурата завършва с решението за изпълнение. Решението за изпълнение има силата на присъда.

Задължение за регистрация

Законово изискване е да се регистрирате в службата за адресна регистрация на новото ви местожителство и да посочите своя адрес. Като доказателство трябва да вземете със себе си например своя договор за наем.

Обществено оповестяване

Възможно е работодателят да се е преместил, т.е. вече да не е известно къде живее понастоящем. Писмата от съда обаче трябва да му бъдат изпратени, за да имат правна сила. Ако новият адрес не е известен и не може да бъде намерен, писмото може да бъде изложено в съдебната сграда. Това замества изпращането по пощата.

Помощ за покриване на разноските по делото

Ако нямате достатъчно средства, можете да получи помощ за покриване на разноските по делото. Това означава, че държавата заплаща на адвоката. Помощта за покриване на разноските по делото трябва да бъде заявена. Може да бъде заявена при съда по трудовоправни въпроси. Съдът по трудовоправни въпроси проверява дали има вероятност процесът да бъде спечелен. Ако това е така, при определени изисквания може да бъде получена помощ за покриване на разноските по делото.

Правна служба за подаване на искови молби към съд по трудовоправни въпроси

Това е служба при съда по трудовоправни въпроси. Ако нямате адвокат, можете да покажете трудовия си договор и предизвестието за прекратяване и да обясните катрудовоправни въпросикво искате от работодателя. Служителят ще запише показанията писмено. Но той или тя не може да изчисли каква сума трябва да получите и също така не може да предостави правна консултация. На интернет страницата на компетентния съд по трудовоправни въпроси може да се види как да се стигне до правните служби, както и работното им време. Помощта на правната служба за подаване на искови молби е безплатна.

Фалшива самонаетост

Някой е регистрирал фирма и се нарича официално предприятие. В действителност обаче той/тя е служител, а не предприятие. Което означава, че има началник. Той/тя не рекламира себе си и не си търси допълнителни поръчки. Началникът определя от кога до кога трябва да работи, дава му/ѝ инструменти, заплаща на час, проверява работата и казва как трябва да бъде свършена тя. Ако това е вярно, то тогава той е лице с фалшива самонаетост.

Колективен договор

За един договор винаги са нужни две страни. При колективния договор това са профсъюз и сдружение на работодатели. Държавата не участва. Колективният договор подобрява условията на труд. В колективния договор е определено, колко пари да получават работниците. В колективния договор са регулирани също и други работни условия, като напр. работно време, дни отпуск или коледни премии. Тъй като цените непрекъснато растат (инфлация) съществуващите колективни договори редовно се предоговарят.

Принудително изпълнение

Ако има налице съдебна присъда, работодателят трябва да направи това, което е посочено в съдебното решение, напр. да плати заплатата. Ако работодателят не го направи доброволно, тогава това решение се прехвърля към съдебен изпълнител. Той извършва принудително изпълнение, т.е. той търси пари и други ценни предмети при работодателя, с които след това трябва да бъдат заплатени дълговете на работодателя.