Признаване на чуждестранна квалификация

Назад към навигатора

Признаване на чуждестранна квалификация

Типичен пример

Беата е квалифицирана медицинска сестра. След 14 години работа в болница в Полша тя остава без работа и е решила да дойде в Германия, за да работи тук като помощничка в домакинството. Тя е мислела, че това би била най-добрата опция, тъй като дори без познания по немски език и немска диплома в Германия има много предложения за лица, които са готови да се грижат за възрастни хора в тяхното домакинство. Чрез фирма за гледане на възрастни хора Беата е намерила работа при едно семейство. Тя се грижи за по-възрастна жена, която има също множество заболявания. Тя приготвя и сервира храна, прави компания на жената и ѝ помага при обличането. За тази работа тя получава около 2200 евро бруто месечно. Беата би желала да се върне към своята истинска професия. От една страна се чувства зле, че работи под завършената от нея квалификация, от друга тя знае, че като грижеща се за болен човек тя би могла да изкарва много повече.

1. Консултация за признаване на квалификация

За да получи повече информация за това с какви възможности разполага Беата, за да работи професията, в която е квалифицирана, тя търси един от многото консултативни центрове, които могат да я посъветват относно признаването на нейните квалификации.

Консултативните центрове на насърчителната програма „Интеграция чрез квалификация (IQ) “ информират относно условията за упражняване на професия в Германия и процедурата по признаване на квалификацията. Консултацията е безплатна и се извършва на няколко езика. Беата може да намери адресите на консултативните центрове на място на следната уеб страница:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungssuche.php

Беата може да се обърне също към Немско-полската търговска камара, която осъществява проекта​​ Pro Recognition . Pro Recognition предлага безплатна консултация по темата „Признаване на професионални квалификации“ на много от езиците на ЕС. Освен Полша, в проекта участва и Италия. Данните за контакт са:

за Полша:
https://www.ahk.de/pl/uznanie-w-niemczech

за Италия:
https://www.ahk.de/it/riconoscimento-in-germania

Освен това има много допълнителни консултационни институции за мигранти, които предлагат съвети по темата „Признаване на чуждестранна професионална квалификация“. Беата може да намери адресите чрез базата данни на Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Беата може да получи първоначална консултация относно признаването също и на горещата линия „Работа и живот в Германия “, която обаче отговаря на въпросите само на немски и английски език. Горещата линия е достъпна от понеделник до петък от 9 до 15 часа на телефонен номер: +49 30 1815-1111

Професията болногледач на Беата е „регламентирана“ в Германия, което означава, че е необходимо официално признаване, за да може да се упражнява.

В случая на Беата дипломата й се признава автоматично в Германия въз основа на европейските регламенти. Беата е получила своята диплома след 01.05.2004 г. (датата на присъединяването към ЕС и влизането в сила на разпоредбите на ЕС за Полша). Нейната ситуация би била различна, ако тя беше получила своята диплома преди тази дата. В такъв случай нейната диплома би била призната автоматично само ако тя може да представи удостоверение от компетентната институция в Полша, че завършеното преди присъединяването образование е съответствало на европейския минимален стандарт.

Автоматично признаване означава, че няма нужда от отделна проверка на квалификацията. Въпреки това Беата трябва да премине през процедурата по признаване.

Ако Беата иска да работи без ограничения като медицинска сестра в Германия, тя се нуждае от държавно разрешително. С това разрешително тя може да използва професионалното звание медицинска сестра и да упражнява професията. Тогава тя също може да извършва дейности, които болногледачка може да извършва под ръководството на лекар, като напр. поставяне на инжекции.

За тази цел Беата трябва да подаде заявление при компетентния орган по признаване на квалификацията за разрешително за носене на професионално звание. Консултативният център по признаване на квалификацията предоставя на Беата адреса на органа за признаване на квалификации, както и допълнителна информация относно възможностите за финансиране на процедурата.

Беата научава, че добрите немски езикови познания са незаменими за упражняването на професията на болногледачка.

2. Орган за признаване на квалификации

Беата може да намери компетентния орган за признаване на квалификации чрез следната търсачка:

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/ html/de/beratungssuche.php

Там Беата научава какви документи са необходими за нейното заявление. Те се различават в различните федерални провинции. По принцип това са:

  • Документ за самоличност (лична карта или паспорт)
  • Автобиография в табличен формат
  • Доказателства за образование, както и евентуално допълнителни документи за квалификация.
  • Удостоверения за съответния професионален опит
  • Лекарско удостоверение за здравословна пригодност
  • Свидетелство за съдимост
  • Доказателства за немски езикови познания
  • Актуално удостоверение, че не се води правнонаказателно производство

Документите трябва да бъдат представени в оригинал и със заверен превод.

Като медицинска сестра от страна на ЕС Беата може да подаде молба за Европейско професионално удостоверение:

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Удостоверението е електронен сертификат, който може да се отпечата като PDF документ. Професионалното удостоверение улеснява процедурата по признаване на квалификация, но не може да я замести. Беата все още трябва да кандидатства за разрешителното за упражняване на професия в Германия. Заявяването на Европейското професионално удостоверение си струва особено ако Беата реши да работи освен в Германия и в други страни на ЕС като медицинска сестра.

3. Езиково училище

За да може да упражнява професията на медицинска сестра, Беата трябва да докаже езиково ниво В2. Информация за професионалните и интеграционни езикови курсове Беата може да получи от Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF):

http://www.bamf.de/DE/Willkommen/ DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Своите въпроси относно езиковите курсове, напр. къде и кога ще се проведе следващият курс или колко ще ѝ струва той, Беата може да зададе на BAMF в своята федерална провинция и по имейл:

4. Възможности за финансиране

Разходите за процедурата са различни в отделните федерални провинции. Към разходите за същинската процедура по признаване на квалификацията възникват допълнителни разходи като напр. за преводи и заверки. Те могат бързо да затруднят Беата финансово.

Беата работи и има собствен доход. По този начин тя може да покрива своите нужди и не разчита на подпомагане от бюрото по труда. Това обаче означава също, че тя няма как да получи финансова подкрепа от Федералната агенция по заетостта.

За Беата обаче е възможно да кандидатства за доплащане за признаване на квалификация. С тази помощ могат да се поемат напр. разходи за такси и други по процедурата за признаване на квалификацията, разходи за преводи и заверка на свидетелства в размер до макс. 600 евро. Изискванията за кандидатстване включват минимален престой в Германия от три месеца и годишен доход от максимум 26 000 евро (бруто). Заявлението трябва да се насочи към следната институция:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
gGmbH Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz

Формулярът за заявлението се намира в Приложение ХIХ. PDF, 3 MB, с ограничения

При попълването може да помогне всеки IQ- или друг миграционен консултативен център.

В провинция Хамбург има допълнителни възможности за финансиране:

“Програма за стипендии в Хамбург”

Чрез Програма за стипендии в Хамбург в Диакония Хамбург:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg
Телефон: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de