Възнаграждение съгласно колективен договор

Назад към навигатора

Възнаграждение съгласно колективен договор

Типичен пример

Ярослав работи от години на строителни обекти в различни държави. Той е специалист с образование. От 2021 той работи в Хановер, във фирма XYZ GmbH. На словашки интернет портал фирмата е предлагала работа в строителството. Ярослав е подписал още в първия си работен ден трудов договор. Той е бил съставен на немски език, който Ярослав разбира само донякъде, но не е имал време за размисъл или въпроси. Ярослав е разбрал, че фирма XYZ GmbH ще му плаща месечно 2150 евро бруто. На строителния обект Ярослав е започнал да се справя добре от самото начало, защото работата му е позната: работа с гипсокартон, шпакловка, монтаж на тавани и стени, полагане на подови настилки. Понякога се налага да работи извънредни часове, но това е обичайно в строителството. Ярослав би желал да получи повече информация за съдържанието на неговия договор, по-точно относно правото на отпуск или надбавките за извънредни часове. Затова е помолил колега, който говори добре немски, да погледне трудовия договор. Той бил много изненадан, когато колегата му обяснил, че договорът съдържал следното описание на длъжността: „Домоуправител: поддръжка, малки ремонти на домашна техника, изпълнение на поръчки“. Такива задачи обаче Ярослав никога не е изпълнявал. Ярослав не разбира защо в неговия договор не е посочено просто строителен работник. Неговият началник му казва, че това е в реда на нещата.

1. Консултативен център

За да получи повече информация за правата си на своя език, Яролав може да потърси трудовоправен консултативен център. Той може да намери адреса на консултативен център в близост до него онлайн на:

Специфични трудовоправни консултативни центрове

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Ярослав може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както и според езика, на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Там Ярослав научава, че за строителните работници в Германия важат специални работни условия, ако работят в строителна фирма. Те се регулират в така наречените колективни договори, които се договарят между профсъюзите и сдруженията на работодателите. Двата най-важни колективни договора за Ярослав са „Федералният рамков строителен договор за строителния бранш“ (BRTV) и „Колективният договор за регулиране на минималните заплати в строителния бранш“ (КД за минимална работна заплата). BRTV е задължителен за всички, т.е. той важи за всички строителни фирми и всички строителни работници в Германия дори ако те, както Ярослав, не са членове на профсъюза. КД за минимална работна заплата в момента няма (към юни 2023 г.). Тъй като Ярослав е подписал трудовия си договор през 2021 г., когато колективният договор все още е бил задължителен за всички, разпоредбите му продължават да са валидни за него (т.нар. последващо действие). Освен това работниците в строителния бранш имат право на по-висока минимална работна заплата, надбавка за извънредни часове и повече отпуска от другите работници. Дори и Ярослав да е подписал договор като домоуправител: За прилагането на колективния договор в строителния бранш не е решаващо означението в документа, а действително извършваната работа. Фирма XYZ GmbH вероятно е дала на Ярослав договор като домоуправител, за да не трябва да го назначи съгласно по-добрите работни условия на горепосочените колективни договори.

При тези обстоятелства Ярослав трябва ежедневно да си записва своите задачи, за да може да докаже, че извършва строителни работи. В колективния договор за минималната заплата за строителния бранш са предвидени две групи заплати: Минимална работна заплата 1 за т. нар. неквалифицирани работи и минимална работна заплата 2 за специализирани работи. Консултативният център може да каже на Ярослав коя заплата трябва да получава за своята дейност: Ярослав е изпълнявал специализирани работи, поради това има право на минималната работна заплата за специалист от група на заплатите 2 на колективния договор в размер понастоящем на 15,70 евро бруто (квалифициран работник в Западна Германия към януари 2021 г.). Това е много повече от това, което получава сега.

Освен това колективният договор предвижда, че той трябва да получава надбавка за извънредните си часове в размер на 25%. Той има право на 30 дни отпуск годишно, вместо на законовия минимален отпуск от 24 дни. Но това важи само ако XYZ GmbH трябва да приложи колективния договор. Случаят е такъв, когато това е строителна фирма. Съгласно наблюденията на Ярослав и разговори с колегите XYZ GmbH работи единствено на строителни обекти.

На интернет страницата на работодателя предприятието се нарича строителна фирма. Консултативният център подпомага Ярослав за това да прецени дали става въпрос за строителна фирма. Случаят е такъв, когато тя строи сгради или изпълнява строителни услуги. Когато една фирма изпълнява както строителни, така и други услуги, трябва да се провери, кои услуги имат превес. Ако служителите през повече от 50% от общото си работно време през календарната година извършват строителни услуги, фирмата е строителна фирма и подлежи на колективните договори в бранша. Ярослав няма тази информация, но иска да е сигурен, че XYZ GmbH попада в действието на колективния договор, преди да заяви своите права.

2. Профсъюзи

Ярослав може да се обърне към местните профсъюзи. Профсъюзите в Германия са организирани по браншове. За строителния бранш отговаря Индустриалният профсъюз „Строителство - аграрен сектор - околна среда“ (IG BAU). Звената за контакт на IG BAU на място могат да бъдат намерени на следната уеб страница:

https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

Ярослав не е член на профсъюз и поради това не може нито да получи правна консултация от профсъюза, нито да бъде защитаван от него при евентуален правен спор. Той може обаче да информира профсъюза за своя случай и да получи информация за своята фирма. Фирмите работодатели често са известни на профсъюзите и последните могат да помогнат за идентификацията на фирмата като строително предприятие.

Ако Ярослав реши да се присъедини към профсъюза, той може след три месеца членство да се възползва от правната защита на профсъюза: Тогава в случаи на спорове с работодателя той може да бъде представляван от секретар за правна защита без допълнителни разходи. Неговият работодател не би бил информиран за неговото присъединяване към профсъюза.

https://igbau.de/BU.html

Месечната членска вноска при IG BAU е 1,15% от брутната заплата.

3. SOKA-BAU

Ярослав може да съобщи своя случай на SOKA-BAU. SOKA-BAU е социалната каса на строителния бранш. Социалната каса провежда за заетите в строителния бранш наред с другото т.нар. процедура за фонд за отпуск, за да осигури заплащането за отпуските на работниците. Всички строителни фирми са задължени да регистрират своите работници при SOKA-BAU и да плащат вноски за отпуските за тях. SOKA-BAU проверява дали работодателите спазват минималните работни заплати, определени от колективния договор. SOKA-BAU може също да провери профила на XYZ GmbH и да каже дали става въпрос за подлежаща на вноски строителна фирма. Ако това е така, тя трябва да плаща за Ярослав вноски за отпуска. Ярослав получава информация за фишовете от проверката.

Ярослав може да подготви заявление за проверка до SOKA-BAU и с помощта на консултативните центрове на място. Важно е да опише точно своите дейности и данните за строителни обекти и да приложи своя трудов договор и фишовете за заплатата.

Контакт със SOKA-BAU:

Телефон: 0800 1000881
Пон-Пет 8:00 часа до 17:00 часа
arbeitnehmer@soka-bau.de

SOKA-BAU
65179 Висбаден

Случаят може да бъде съобщен също чрез формуляр на уеб страницата на SOKA-BAU:

https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/ leistungen/mindestlohn/meldeformular/

SOKA-BAU обаче няма да изиска минимална работна заплата, определена от колективния договор, и надбавките за извънредни часове за Ярослав от работодателя. За целта Ярослав трябва сам да подаде искова молба пред съда по трудовоправни въпроси, ако работодателят не изплати доброволно все още дължимата заплата.

4. Съд по трудовоправни въпроси (Arbeitsgericht)

Компетентният съд по трудовоправни въпроси се намира там, където е седалището на работодателя. Ярослав може да се обърне също към съда по трудовоправни въпроси, който се намира в населеното място, където той е работил. Адресът на компетентния съд по трудовоправни въпроси може да бъде намерен с помощта на търсачката:

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/ gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

При съда по трудовоправни въпроси той може да се позове на приложението на колективните договори в строителството и да използва информацията, която е получил от IG BAU или SOKA-BAU.

Точната процедура за изискване на незаплатени заплати е описана в глава 2: „Неизплащане на заплатата“.

5. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Вероятно е работодателят на Ярослав умишлено да не е заплатил минимална работна заплата, определена от колективния договор, и надбавките за извънредни часове. Това означава, че работодателят също не е отчислил напълно вноските за социално осигуряване. Това е наказуемо действие, което Ярослав може да съобщи при Финансовия контрол работа на черно, отдел на немската митница:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular. html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Ако обвиненията на Ярослав се потвърдят, Финансовият контрол работа на черно ще започне предварително разследване срещу XYZ GmbH. Работодателят може да бъде наказан за такива нарушения.

Това обаче не означава, че Финансовият контрол работа на черно ще изиска за Ярослав минимална работна заплата, определена от колективния договор, и надбавките за извънредни часове от работодателя. Следователно Ярослав няма да има лична полза от това разследване, но допринася за това, строителната фирма в бъдеще да не мами други служители за полагащата им се.