Office for the Equal Treatment of EU Workers

Данъци

Плащането на данъци е задължение за всички граждани, които живеят и работят в една държава. При какви условия и в какъв обхват трябва да заплащате данъци или в рамките на декларацията за данъчно облагане на приходите евентуално също да получите пари обратно от държавата, ще научите по-долу. 

1. Данъчно задължение

Трябва да облагате доходите си в Германия, ако

  • имате местоживеене в Германия или
  • обичайно, т.е. повече от шест месеца (183 дни) от календарната година пребивавате в Германия.

Данъчното задължение засяга всички Ваши приходи. Това означава приходи от различни източници (напр. работна заплата, пенсии и приход от наеми). Това означава също приходи, които получавате в и извън Германия (световни приходи).

Ако сте работник, Вашият приход ще е преди всичко от работна заплата. От Вашата работна заплата автоматично се удържа данък върху доходите на физическите лица (така нареченият данък върху заплатата). Допълнително се удържа добавка за солидарност и – ако сте член на начисляваща църковен данък религиозна общност – също и църковен данък. Вашият работодател превежда тези суми по банков път директно на отговорните данъчни служби. Освен това работодателят отчислява също Вашите вноски за законовите социални осигуровки (осигуровка за безработица, заболяване, обгрижване, пенсия и злополука). Колко се удържа на месец от Вашата работна заплата, можете да видите във Вашата ведомост за заплата, която получавате от Вашия работодател.

Внимание: Ако сте сключили частна осигуровка, като например частна здравна осигуровка, Вие самостоятелно трябва да заплащате вноските за тази осигуровка.

2. Размер на данъка върху доходите на физическите лица

Размерът на данъка върху доходите на физическите лица зависи от размера на Вашите годишни приходи. Това са всички Ваши приходи за календарната година минус определени суми, които не се облагат. Има основен необлагаем минимум, върху който Вие не заплащате данъци. През 2020 г. за несемейни лица той е 9 408 €, а за семейни лица и вписани партньори в живота е 18 816 €. Освен това за работниците важи допълнително необлагаема обща сума за работници от 1000 € годишно. Ако Вашите годишни приходи са над тези или други необлагаем суми, Вие заплащате данък върху доходите на физическите лица за надвишаващата сума. Данъчната ставка започва от 14% и се увеличава с нарастване на доходите. Максималната данъчна ставка е 45%.

Ако получавате от Вашата банка в Германия приходи от капиталовложения, напр. лихви, върху тях също се начисляват лихви. Те се удържат директно от банката и се превеждат на данъчните служби посредством плоския данък върху частния доход от капитала. За плоския данък върху частния доход от капитала има единна данъчна ставка от 25%.

Внимание: Ако Вашите лихви не са повече от 801 € (респ. 1602 € при облагани заедно съпрузи и вписани партньори в живота), не трябва да плащате данъци върху тях. Не забравяйте да подадете заявление за освобождаване от данък във Вашата банка (заявление за освобождаване).

Семействата и самостоятелно възпитаващите лица получават определени данъчни предимства. Чрез причисляване в съответния данъчен клас тези предимства се взимат под внимание още при месечните удръжки.

Можете да определите очаквания размер на Вашите данъци с калкулатора за заплата и приходи на Федералното министерство на финансите.

3. Декларация за данъчно облагане на приходите

След изтичане на календарната година можете да подадете Декларация за данъчно облагане на приходите, за да могат данъчните служби да проверят, дали сте заплатили прекалено много или прекалено малко данъци. За работниците си струва често да подават данъчна декларация. Те могат евентуално също да заявяват удръжки. Повече за това в ЧЗВ.

Внимание: В някои случаи Вие сте задължени да подадете данъчна декларация, например когато освен Вашата работна заплата сте получавали допълнителни приходи, обезщетение за безработица, обезщетение за заболяване или обезщетение за кратка работа, имали сте няколко трудови отношения или при определени комбинации данъчни класове. Тогава трябва да подадете данъчната декларация до 31 юли на следващата календарна година. Възможно е да трябва да доплащате данъци.

Ако не сте задължени да подавате данъчна декларация, имате 4 години време за да направите това доброволно.

Най-добре можете да декларирате Вашите данъци онлайн чрез Интернет портала Elster. За използването на Elster е необходима регистрация. Можете също да попълните данъчната декларация като формуляр. В двата случая трябва да изпратите данъчната декларация на данъчните служби, в чиято област живеете. При общи въпроси за данъчната декларация Вашите данъчни служби предлагат редовни часове за консултации – на място или също по телефона.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ при попълването на данъчната декларация, можете да се обърнете също към данъчен консултант или адвокат. За целта се дължат разходи. Също и сдруженията за помощ при данъчно облагане могат да помогнат при данъчни въпроси. Те са учреждение за самопомощ от работници за работници и в повечето случаи са по-ценово изгодни от консултация от данъчни консултанти или адвокати.

Често задавани въпроси – Данъци

В Германия се прилагат 6 данъчни класа към подоходния данък върху работната заплата (данък върху трудовото възнаграждение). Данъчният клас зависи най-вече от Вашето семейно положение и дали сте омъжен/женен или живеете в регистрирано гражданско партньорство, както и от разпределението на съвместните доходи. В някои случаи можете да избирате между различни данъчни класове. Най-подходящият данъчен клас е този, който най-точно отговаря на Вашата лична ситуация (семейно положение и разпределение на доходите). Нека обобщим:

Данъчен клас I
… важи за несемейни лица, т.е. неомъжени/неженени, разделени, разведени или овдовели работници.

Данъчен клас II
… важи за несемейни лица с най-малко едно дете в домакинството. При избор на данъчен клас II получавате данъчно облекчение в размер на 1908 евро годишно (плюс 240 евро за всяко следващо дете по процедурата за необлагаемия минимум). Попадате в данъчен клас II само ако отговаряте на законовите предпоставки и подадете молба.

Данъчен клас III
… могат да изберат само работници/служители, които не живеят постоянно разделени, изцяло облагаеми с данък върху дохода, женени/омъжени или в регистрирано гражданско партньорство. Този данъчен клас е изгоден за Вас, в случай че Вашият/ата съпруг/а или граждански партньор не работи или получава значително по-нисък доход. Ако изберете данъчен клас III и Вашият/ата съпруг/а или граждански партньор е също работник/служител, то той/тя преминава автоматично в данъчен клас V.

Данъчен клас IV
… е стандартният модел за женени/омъжени или живеещи в регистрирано гражданско партньорство работници/служители. Ако и двамата съпрузи или граждански партньори получават приблизително еднакъв доход, това е най-подходящата комбинация от данъчни класове.

Данъчен клас V
… е противоположната страна на данъчен клас III. Към този данъчен клас се причисляват работници/служители, чиито съпрузи или граждански партньори са в данъчен клас III.

Данъчен клас VI
… важи за работници, които имат няколко трудови правоотношения и получават трудови възнаграждения от повече работодатели. Трудовото възнаграждение от трудовото правоотношение с основния Ви работодател се облага според най-подходящия за Вас данъчен клас от I до V, а възнаграждението от следващото трудово правоотношение се облага съгласно данъчен клас VI.

Когато сте самонаето лице, упражнявате занаят или се занимавате със земеделие или горско стопанство, Вашите доходи не се облагат автоматично с данък. Данъкът се определя допълнително въз основа на подадената данъчна декларация за цялата година. При превишаване на определени прагове на дохода сте задължени да подавате данъчна декларация. За да избегнете плащане на висок данък, трябва да внасяте авансови вноски в данъчната служба още през годината, съответстващи на размера на очаквания годишен данък. И по двата въпроса можете да се информирате във Вашата данъчна служба.

В Германия се прилагат 6 данъчни класа към подоходния данък върху работната заплата (данък върху трудовото възнаграждение). Тези данъчни класове важат само за работници/служители. Данъчният клас определя какъв да е размерът на месечния данък върху трудовото възнаграждение, който се удържа от Вашата заплата и се внася в Министерство на финансите от Вашия работодател. Удържаният данък върху трудовото възнаграждение служи като авансово плащане на годишния данък върху дохода. Размерът на авансово удържания данък върху трудовото възнаграждение трябва да отговаря точно на размера на дължимия годишен данък върху доходите, за да се сведат до минимум задълженията за допълнителни плащания или възстановяване. Това се постига благодарение на класифицирането на работниците по данъчни класове. Данъчните класове представляват различни положения при разпределението на доходите в зависимост от семейното положение и брачното или партньорското съжителство.

В случай че не разполагате с документите за вече предоставен Ви данъчен идентификационен номер, можете да се обърнете към Федералната централна данъчна служба. Това важи и когато данъчният идентификационен номер Ви е предоставен при предходно пребиваване в Германия, тъй като той остава валиден и непроменен пожизнено.

На интернет страницата (линкът не се предоставя на български език) на Федералната централна данъчна служба можете да поискате ново изпращане на Вашия данъчен идентификационен номер. Можете да се обадите на телефон 0049 228 406 1240 от понеделник до петък между 08:00 и 16:00 ч. или да отправите писмено запитване. При въпроси, моля, посочвайте Вашето име, фамилия, пълния Ви адрес, дата и място на раждане.

В случай че адресът Ви по местоживеене не е в Германия, но въпреки това плащате данъци тук, получавате Вашия данъчен идентификационен номер при обработката на Вашата данъчна декларация върху доходите. Този номер Ви се съобщава в кратък срок.

Вероятно част от Вашите доходи са Ви необходими за служебни разходи, за осигурителни вноски или за други задължения. Вие не разполагате свободно с тази част от Вашите доходи и следователно те не подлежат на данъчно облагане. Поради тази причина при изчисляване на данъка се приспадат съответните разходи. По този начин се намалява подлежащият на облагане доход и данъчната тежест. Най-важните суми, подлежащи на удържане са:

  • Разходи, свързани с професионалната дейност: Това са разходи, които са тясно свързани с професионалната дейност. В това число влизат напр. разходи за кандидатстване, разходи за работно и фирмено облекло, разходи за работни средства (напр. инструменти, специализирана литература, канцеларски принадлежности), профсъюзни вноски, разходи за пътувания между работните места (основно място на упражняване на дейност) и жилището под формата на надбавки на километър на база постоянен заложен процент или действително по-високи разходи за обществен транспорт, разходи за водене на двойно домакинство.

    Съвет: За всеки работник автоматично се предвиждат разходи, свързани с професионалната дейност, чийто размер е 1000 евро годишно. В случай че Вашите разходи, свързани с професионалната дейност, не надвишават тази сума, не е необходимо да се отчитат и удостоверяват с документи. В случай че Вашите разходи надвишават 1000 евро годишно, напр. когато Ви е необходимо второ жилище, свързано с местоработата, тъй като адресът по местоживеене и работното Ви място са различни (т.нар. „водене на двойно домакинство“), можете да го предявите в данъчната си декларация.

  • Други разходи: Това са например осигурителни вноски (застрахователни вноски с осигурителен характер), разходи за допълнително пенсионно осигуряване и дарения.
  • Необлагаем минимум за лица с дете/деца: Необлагаемият минимум от доходите на родители с деца и необлагаемият минимум за отглеждане и възпитание или образование на детето.
  • Непредвидени разходи на данъкоплатеца, намаляващи сумата, подлежаща на данъчно облагане: Това са разходи, превишаващи обичайния размер, които възникват неизбежно за данъчно задълженото лице, т.е. такива, които то не може да избегне. Например особено високи разходи, свързани със заболяване или разходи на данъчнозадълженото лице за издръжката и професионалното обучение на друго лице.

Ако нямате местоживеене и обичайно пребиваване в Германия и работите тук само до 6 месеца, напр. като сезонен работник или в рамките на командировка, по принцип сте ограничено данъчно задължен по отношение на придобитите доходи. Това означава, че в Германия дължите данъци само за определени доходи, придобити в Германия. Към тях спадат доходи от несамостоятелна трудова дейност, каквато е например Вашата работна заплата за дейност, упражнявана или осъществена в Германия. Ако работите за местен работодател, чието управление например е в Германия, или за чуждестранен заемодател, Вашият работодател Ви удържа дължимия данък върху трудовото възнаграждение от заплатата Ви и го превежда на данъчната служба. По този начин данъкът се счита за погасен. Ако обаче работната Ви заплата е Вашият единствен източник на доход, по правило не сте задължени да подавате данъчна декларация. Като гражданин на стана от ЕС, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия с постоянно местожителство в една от тези страни, имате допълнително и възможността да поискате определяне на размера на подоходния данък. В случая трябва да подадете собственоръчно подписана данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица. Това например има смисъл тогава, когато желаете да предявите приспаднати суми или когато германското данъчно право е ограничено чрез Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), т.е. когато Вашата работна заплата в Германия не подлежи на данъчно облагане или се облага в ограничен размер. На интернет страницата на Федералното министерство на финансите (линкът не се предоставя на български език) можете да проверите дали Германия има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Вашата страна на постоянно пребиваване. Там се публикува ежегодно актуална информация относно статуса на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или на други спогодби от сферата на данъчното облагане, както и на преговорите за сключване на подобни спогодби. Наред с това на следващата интернет страница (линкът не се предоставя на български език) можете да се информирате относно данъчното третиране на работната заплата съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

От момента на прекратяване на Вашето местоживеене или постоянно местопребиваване Вие сте данъчно задължен в Германия само в рамките на получените доходи в Германия. В това число влизат напр. работната заплата за упражнявана в Германия дейност и доходи от наем на намиращите се на територията на Германия недвижими имоти. Ако сте задължени да подавате данъчна декларация или правите това доброволно, тези доходи трябва също да се декларират.

Пограничните работници са наети лица, които живеят в пограничен район на дадена държава (достатъчно точно определена гранична зона), които обаче работят като несамостоятелно наети лица в съседна по граница държава и които сутрин редовно преминават през границата до местоработата си, а вечер отново се връщат в постоянното си местожителство. За тях важат специални междудържавни споразумения.

След като за първи път регистрирате Вашето местоживеене в Германия в службата за адресна регистрация на Вашия град или община, автоматично Ви се причислява Вашият данъчен идентификационен номер. Идентификационният номер Ви се съобщава малко по-късно писмено.

ако от 01.07.2007 г. вече сте имали адресна регистрация в Германия и сте били регистрирани в служба за адресна регистрация, тогава вече сте получили данъчен идентификационен номер. Той остава непроменен и валиден за цял живот, и трябва да се използва повторно.

Ако имате въпроси във връзка с данъчния идентификационен номер, за целта можете да се обадите на Федералната данъчна служба (тел. +49 228 406-1240, Пон.-Пет. от 8:00 до 16:00 часа).

След като регистрирате своето местожителство в Германия в Службата за адресна регистрация на града или общината, автоматично Ви се издава данъчен идентификационен номер. Този номер Ви се съобщава в кратък срок.

Ако от 01.07.2007 г. сте живели в Германия и сте се регистрирали към Службата за адресна регистрация, Вие вече разполагате с данъчен идентификационен номер. Той остава непроменен пожизнено и следва да се използва отново.