Office for the Equal Treatment of EU Workers

Училище

Ако Вие като гражданин на ЕС дойдете в Германия и имате деца, тогава темата за училището е много важна за Вас. В следващата статия ще Ви обясним особеностите на немската училищна система и ще Ви дадем допълнителни указания.

1. Задължително обучение в училище

Всички деца, които живеят в Германия, трябва да ходят на училище, което означава, че има задължително обучение в училище. Общото задължително обучение в училище по-принцип започва след навършване на 6. година от живота. Ако едно дете става на 6 години едва след началото на новата учебна година (например през октомври), най-често то започва училище на следващата година. Това зависи от това, кога съответната федерална провинция, в която детето ще ходи на училище, е определила „референтната дата“ (тя може да е между 30 юни и 30 септември). Ако Вашето дете има своя 6. рожден ден преди референтната дата, то е задължено да тръгне на училище през същата година. Във всички федерални провинции новата учебна година започва през август или септември. Задължителното обучение в училище важи също за деца и младежи с увреждания.

Съвет: Кога едно дете може най-рано или трябва най-късно да посещава училище, е различно в зависимост от федералната провинция („референтна дата“). Информирайте се при отдела по въпроси за училищното образование на Вашата община или Вашия град, както и при миграционните консултационни органи относно разпоредбите във Вашата федерална провинция.

Конкретните разпоредби за задължителното обучение в училище се различават в отделните федерални провинции. Децата и младежите трябва в зависимост от федералната провинция да ходят на училище минимум 9 или 10 години (основно училище и първа степен на средно образование). След това в някои федерални провинции задължително следва посещение на по-нататъшно училище за втора степен на средно образование (гимназия или професионално училище).

Съвет: Кога едно дете може или трябва най-рано да посещава училище, е различно в зависимост от федералната провинция. Информирайте се при отдела по въпроси за училищното образование на Вашата община или Вашия град, както и при миграционните консултационни органи относно разпоредбите във Вашата федерална провинция.

Конкретните разпоредби за задължителното обучение в училище се различават в отделните федерални провинции. Децата и младежите трябва според федералната провинция да ходят на училище 9 или 10 години (основно училище и първа степен на средно образование). След това в някои федерални провинции следва задължително посещение на по-нататъшно училище за втора степен на средно образование (гимназия или професионално училище).

Посещението на държавните училища е безплатно. Допълнително в Германия има също частни училища, за които по принцип се заплаща такса за обучение.

В Германия федералните провинции отговарят за образованието, поради което във всяка федерална провинция има особености, преди всичко означенията на допълнителните видове училища могат да се различават.

2. Структура на училищната система

Структурата на училищната система обаче е подобна във всички федерални провинции:

1. Основно училище (начално училище)
От 6. година от живота по принцип важи задължително обучение в училище и децата постъпват в основното училище. Основното училище е от 1-ви до 4-ти клас (в Берлин и Бранденбург 1-ви до 6-ти клас) и е единствената образователна институция, която се посещава заедно от почти всички ученици. Тук важи принципът на местоживеенето: Това означава, че децата по принцип посещават основно училище в близост до тяхното местоживеене. В някои федерални провинции родителите могат също да избират самостоятелно основното училище за техните деца.

2. Преход от основното училище (начално училище) в първа степен на средно образование
В последния клас на основното училище се решава, какво по-нататъшно училище (първа степен на средно образование) ще посещават децата след основното училище. На базата на училищните оценки (и евентуално на допълнителни критерии като учебно и работно поведение) учителят прави препоръка за по-нататъшното обучение за средното училище. Тази препоръка за по-нататъшното обучение се обсъжда в общ консултационен разговор с родителите. На тази основа се решава по-нататъшният образователен път на детето. В повечето федерални провинции препоръката не е задължителна, което означава, че родителите могат да решат, какво по-нататъшно училище да посещава детето им след основното училище. Въпреки това при избора на непрепоръчана училищна форма учениците трябва в зависимост от федералната провинция да издържат поне един приемен изпит и/или да преминат изпитателен срок в избраното училище.

3. Средни училища (първа степен на средно образование, както и втора степен на средно образование)
След основното училище училищната система се разделя на различни видове училища с различни учебни планове и степени на завършване. Предложенията на отделните училища в първа и втора степен на средно образование се различават силно едно от друго.

Съвет: Родителите би трябвало заедно със своето дете и неговите училища внимателно да обсъдят, кое училище ще бъде избрано за детето. Информирайте се при службата по въпросите за училищното образование, в Интернет или от други родители за училищата на място. Отделите по въпроси за училищното образование също предлагат информация в тази връзка.

3. Избор на правилното училище

Следващите въпроси могат да Ви помогнат при избора на училище за Вашето дете:

 • Какви средни училища има във Вашата федерална провинция?
 • Какви степени при завършване могат да бъдат придобити там?
 • Какви допълнителни предложения за занятия има училището (напр. чужди езици, работни групи, спортни курсове, курсове по музика/театър, езиково стимулиране, помощ за домашните работи)?
 • Как се подпомагат децата при проблеми с ученето?
 • Предлага ли училището целодневно обучение или следобедна занималня?
 • На какъв по-нататъшен образователен път (напр. професионално обучение или следване) дават право степените при завършване?

Има следните видове училища в първа степен на средно образование:

 • Основни училища (до 9. или 10. клас)
 • Реални училища (до 10. клас)
 • Училища с няколко образователни випуска (тук могат да се придобият степени на завършване на основно или реално училище)
 • Гимназии (до 9. клас)
 • Обединени училища (тук могат да бъдат придобити всички степени на завършване)

Втората степен на средно образование обхваща следните училища:

 • гимназиална горна степен (гимназия или обединено училище от 10. до 12. или 13. клас)
 • професионални училища
 • училища за допълнително обучение за възрастни (вечерни училища и колежи)

При всички училищни форми може да се придобие общообразователна степен на образование. Тя дава право – в зависимост от степента на завършване – на посещение на различни по-нататъшни образователни институции (напр. университет, професионално висше училище, професионално обучение).

В училищата, чиято цел придобиването на определена степен при завършване всички учебни занятия са насочени към тази определена степен. Това са например:

 • основното училище (степен: първа общообразователна степен),
 • реалното училище (степен: завършено реално училище / средно образование / завършено средно образование)
 • гимназията (степен: матура).

Има обаче и училища, в които могат да бъдат придобити различни степени при завършване (обединени училища). Едва в течение на училищното обучение се решава, каква степен ще придобие детето.

В интегрираните обединени училища от друга страна учениците не следват определен образователен път. Вместо това в отделните предмети те могат да избират между различно сложни курсове – така наречените стимулиращи, основни и разширени курсове.

В течение на училищното обучение по принцип е възможна смяна от един вид училище в друг, ако са изпълнени необходимите условия.

В Германия завършено училище не е предпоставка за започване на професионално обучение, въпреки това почти няма обучаващи предприятия, които биха взели младежи без завършено училище за професионално обучение. Повече за това в ЧЗВ.

Също и при възрастните има възможности за наваксване на завършена училищна степен. Повече за това в ЧЗВ.

4. Допълнителна информация

Тук ще намерите допълнителна информация:
Всяко министерство на културата или образованието на федералните провинции има Интернет страница, на която са обяснени образователните пътища. Също и училищните управления и самите училища предлагат консултации. Повечето училища организират (най-често в началото на годината) „ден на отворените врати“, където родителите и децата могат да се информират за техните предложения.

Първоначален преглед на училищната система, видовете училища и степени при завършване можете да получите на Интернет страницата wir-sind-bund на езиците:

Немски

Английски

Френски

Полски

Схематичен преглед на образователната система в Германия с обяснения можете да намерите тук.

Преглед на отделните разпоредби за училищната система също се намира на Интернет страницата на Конференцията на министрите на културата.

Често задавани въпроси – Училище

Наваксването на образованието по правило е възможно във вечерни училища (вечерни основни училища, вечерни реални училища, вечерни гимназии) и колежи. Вечерните основни училища подготвят възрастни в рамките на едногодишен курс на обучение (2 срока) за завършване на първа общообразователна степен. Посредством посещение на вечерно реално училище (4 срока) възрастните могат да завършат средно образование. Вечерните гимназии дават възможност да се положи матура за период от по правило 3 години. Колежите предлагат редовна форма на обучение за достигане на образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение.

Първа общообразователна степен:
Първа общообразователна степен дава квалификация преди всичко за започване на двойно професионално обучение. За целта младежите трябва, обаче, първо да намерят място за обучение в предприятие. Много обучаващи предприятия въпреки това изискват завършено средно образование (реално училище).

Младежи, които вече не са задължени да ходят на училище и
• все още не са намерили място за обучение или
• са загубили мястото си за обучение и искат да се ориентират отново професионално или но
• нямат завършена училищна степен,

могат да завършат подготвяща професионална образователна мярка (BvB) на агенцията по заетостта. По принцип тя продължава до десет месеца.

Завършено средно образование (реално училище)
За младежи със завършено реално училище (наричано също средно образование или завършено средно образование) спектърът на професионалните възможности е значително по-голям. Завършено средно образование (реално училище) отваря пътя към множество професионални обучения. Той позволява освен двойно професионално обучение също и започването на учебно професионално обучение на пълно време и отваря – отчасти при наличието на определена средна оценка – достъпа до различните училищни форми на втора степен на средно образование (специално професионално училище, горна степен на професионално училище, специализирана гимназия) и за гимназиална горна степен (матура).

Зрелост за висше училище (матура):
Зрелостта за висше училище отваря възможността за започване на следване във висше училище, ако това се желае. Това може да е университет или професионално висше училище. Зрелостта за висше училище се придобива чрез следните степени на завършване на училище:

 • общообразователната степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура),
 • матурата, обвързана със специалност (матура, обвързана със специалност) или
 • професионалната образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура по специалността)

Схематичен преглед на образователната система в Германия с обяснения за видовете степени при завършване има на уеб сайта на Конференцията на министрите на културата (KMK) на немски или английски език.

Първа общообразователна степен
Първата общообразователна степен дава преди всичко право на започване на дуално обучение. За целта обаче младежите първо трябва да намерят място за обучение в предприятие. Много обучаващи предприятия обаче поставят като изискване за прием завършено средно образование. Затова някои младежи със завършена първа общообразователна степен не могат да намерят място за професионално обучение. Тъй като все още са длъжни да посещават училище, те трябва да завършат редовна форма на подготвително професионално образование (линкът не се предоставя на български език) в професионално училище.

Завършено средно образование (реално училище):
Младежите със завършено средно образование разполагат с много повече възможности за избор на професия. Завършването на средно образование им отваря вратите за различни форми на професионално обучение. Успоредно с дуалното обучение, те могат да продължат образованието си под формата на редовно училищно професионално образование и – отчасти при условие на определен среден успех – получават достъп до различни форми на втората общообразователна степен (специално професионално училище, професионално училище, професионална гимназия), както и до горна гимназиална степен (матура).

Образователна степен с право на продължаване на образованието във висше учебно заведение (матура):
Матурата обозначава зрелостта и заедно с това и правото на следване във висше учебно заведение. След полагане на матура младежите могат да се запишат в университет или в друго висше учебно заведение. Право на продължаване на образованието във висше учебно заведение се придобива посредством завършване на следните форми на образование:

 • общообразователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура):
 • обвързана с определена специалност образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура, обвързана със специалност) или
 • професионална образователна степен с право на кандидатстване във висше учебно заведение (матура по специалността)

Много от младежите, положили матура, обаче решават да продължат образованието си с професионално обучение, а не във висше учебно заведение.

Съгласно Закона за професионално образование и Кодекса на занаятите не се изисква определен образователен ценз за започването на професионално обучение. В зависимост от съответната професия, повечето предприятия обаче поставят като минимално условие завършена първа общообразователна степен, а дори и завършено средно образование или положена матура. Без завършено образование е много трудно да се намери място за обучение на немския трудов пазар.