Office for the Equal Treatment of EU Workers

Φόροι

Η πληρωμή φόρων συνιστά υποχρέωση για όλους τους πολίτες που ζουν και εργάζονται σε μία χώρα. Παρακάτω θα μάθετε υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιο βαθμό πρέπει να πληρώσετε φόρους ή ενδεχομένως δικαιούστε επιστροφή από το κράτος στο πλαίσιο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

1. Φορολογική υποχρέωση

Το εισόδημα σας πρέπει να φορολογείται στη Γερμανία, εφόσον

  • έχετε στη Γερμανία τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας ή
  • ή της συνήθους δηλαδή για διάστημα άνω των έξι μηνών (183 ημέρες) το ημερολογιακό έτος διαμονής σας στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά στο σύνολο του εισοδήματος σας. Δηλαδή το εισόδημα που αποκτάτε από διάφορες πηγές εσόδων (όπως π.χ. μισθός, συντάξεις και έσοδα από μισθώματα). Σε αυτό περιλαμβάνεται το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν είστε μισθωτός το εισόδημά σας θα αποτελείται κυρίως από τον μισθό σας. Από τον μισθό σας παρακρατείται αυτόματα ο φόρος εισοδήματος (ο λεγόμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης και ο εκκλησιαστικός φόρος, – εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο. Ο εργοδότης σας θα εμβάσει τα ποσά απευθείας στην αρμόδια εφορία. Επίσης ο εργοδότης σας θα καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ανεργίας, ασθένειας, περίθαλψης, σύνταξης και ατυχήματος). Μπορείτε να δείτε το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας που λαμβάνετε από τον εργοδότη σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγειονομικής κάλυψης, πρέπει να καταβάλλετε μόνος σας τις εισφορές για αυτές τις ασφάλειες.

2. Το ύψος του φόρου εισοδήματος

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών που απαλλάσσονται από τη φορολογία. Προβλέπεται ένα όριο αφορολόγητου ποσού, για το οποίο δεν καταβάλλετε κανένα φόρο. Για το έτος 2020 αυτό ανέρχεται για τους άγαμους στα 9.408 ευρώ, για τους έγγαμους και τα μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης στα 18.816 ευρώ. Επίσης προβλέπεται για τους εργαζόμενους επιπρόσθετα ένα πάγιο αφορολόγητο ποσό 1000 ευρώ ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, καταβάλλετε φόρο εισοδήματος για το επιπλέον του ορίου ποσό. Ο συντελεστής αρχίζει από το 14 % και αυξάνεται με το ύψος του εισοδήματος. Ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 45 %.

Εάν εισπράττετε από την τράπεζά σας στη Γερμανία έσοδα από κεφάλαια, π.χ. τόκους, αυτά επιβαρύνονται επίσης με φόρους. Αυτοί παρακρατούνται απευθείας από την τράπεζα και διαβιβάζονται στην εφορία στα πλαίσια του παρακρατούμενου στην πηγή φόρου. Για τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο ο ενιαίος συντελεστής είναι 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι σας δεν υπερβαίνουν το ποσό των 801 ευρώ (ή/και των 1602 ευρώ σε συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης), δεν χρειάζεται να καταβάλλετε κανέναν φόρο για αυτό το ποσό. Φροντίστε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση απαλλαγής από τον φόρο (αίτηση απαλλαγής).

Οι οικογένειες και οι μονογονεϊκές οικογένειες απολαμβάνουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα εν λόγω πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη στις μηνιαίες παρακρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την αναμενόμενη φορολογική σας επιβάρυνση με τον Υπολογιστή φόρου μισθωτών υπηρεσιών και εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Με τη λήξη ενός ημερολογιακού έτους μπορείτε να υποβάλλετε μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου η εφορία να μπορέσει να ελέγξει εάν έχει καταβάλει υπερβολικά πολλούς ή λίγους φόρους. Για τους μισθωτούς εργαζόμενους συχνά αξίζει η υποβολή μίας φορολογικής δήλωσης. Ενδεχομένως να μπορείτε να διεκδικήσετε την επιστροφή κρατήσεων. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέραν του μισθού σας είχατε εισοδήματα από άλλες πηγές, εάν λάβατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα περιορισμένης εργασίας, σε περίπτωση αλλαγών στο καθεστώς εργασίας ή συνδυασμού ορισμένων φορολογικών κλιμάκων. Θα πρέπει να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Είναι πιθανό να πρέπει να καταβάλλετε αναδρομικά φόρους.

Εάν δεν υπόκεισθε στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχετε ένα διάστημα 4 ετών να το κάνετε οικειοθελώς.

Τη φορολογική σας δήλωση την υποβάλλετε κατά προτίμηση διαδικτυακά (online) μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster. Για τη χρήση της Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση και ως έντυπο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να στείλετε τη φορολογική δήλωση στην εφορία, της περιοχής που κατοικείτε. Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη φορολογική δήλωση, η εφορία στην οποία υπάγεστε παρέχει τακτικές ώρες κοινού - επί τόπου ή και τηλεφωνικώς.

Εάν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη για να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν φοροτεχνικό σύμβουλο ή σε έναν δικηγόρο. Αυτό συνεπάγεται μία οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Βοήθεια σχετικά με φορολογικά θέματα παρέχουν και σύνδεσμοι φοροτεχνικής υποστήριξης. Πρόκειται για πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας από εργαζόμενους/-ες για εργαζόμενους/-ες και κατά κανόνα είναι πιο οικονομικές από μία συμβουλευτική υποστήριξη από φοροτεχνικούς ή δικηγόρους.

Συνήθεις ερωτήσεις αναφορικά με τους φόρους

Στη Γερμανία για τον φόρο εισοδήματος επί του μισθού (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ισχύουν 6 φορολογικές κλίμακες. Η φορολογική κλίμακα εξαρτάται ιδίως από την οικογενειακή σας κατάσταση και, σε περίπτωση που είστε έγγαμος ή μέρος καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης, από την κατανομή αμφότερων των εισοδημάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων φορολογικών κλιμάκων. Η πιο κατάλληλη φορολογική κλίμακα είναι εκείνη που αντιστοιχεί περισσότερο στην προσωπική σας κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση και κατανομή εισοδήματος). Ακολουθεί μια σύνοψη:

Η 1η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους, όσους βρίσκονται σε διάσταση, διαζευγμένους ή χήρους/χήρες που είναι μισθωτοί.

Η 2η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για άγαμους που έχουν τουλάχιστον ένα παιδί, το οποίο ζει μαζί τους. Εάν επιλέξετε τη 2η φορολογική κλίμακα η ετήσια απαλλαγή ανέρχεται σε 1.908 € (πλέον 240 € για κάθε επιπλέον παιδί κατά τη διαδικασία του αφορολόγητου). Μπορείτε να υπαχθείτε στη 2η φορολογική κλίμακα, μόνο εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις του νόμου και υποβάλετε αίτηση.

Η 3η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει μόνο για όσους μισθωτούς δεν ζουν σε μόνιμη βάση χωριστά από τον/την σύζυγό τους, για μισθωτούς που υπάγονται απεριόριστα στη φορολογία εισοδήματος, που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Αυτή η φορολογική κλίμακα σας συμφέρει, εάν ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας δεν εργάζεται ή έχει πολύ χαμηλότερο εισόδημα. Εάν επιλέξετε την 3η φορολογική κλίμακα και ο/η σύζυγος ή σύντροφος συμβίωσής σας είναι επίσης μισθωτός/-ή, θα υπαχθεί στην 5η φορολογική κλίμακα.

Η 4η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί τον κανόνα για μισθωτούς που είναι έγγαμοι ή συζούν στο πλαίσιο καταχωρημένης σχέσης συμβίωσης. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης κερδίζουν περίπου τα ίδια χρήματα, αυτή η συνδυαστική φορολογική κλίμακα είναι κατάλληλη.

Η 5η φορολογική κλίμακα ...

... αποτελεί την αντίστοιχη κλίμακα της 3ης φορολογικής κλίμακας. Σε αυτήν υπάγονται οι μισθωτοί, των οποίων οι σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης υπάγονται στην 3η φορολογική κλίμακα.

Η 6η φορολογική κλίμακα ...

... ισχύει για μισθωτούς που υπάγονται ταυτόχρονα σε περισσότερες σχέσεις εργασίας και λαμβάνουν μισθό από περισσότερους εργοδότες. Ο μισθός από την κύρια σχέση εργασίας σας φορολογείται σύμφωνα με την κατάλληλη για εσάς φορολογική κλίμακα 1 έως 5, ο δε μισθός που προέρχεται από άλλη σχέση εργασίας φορολογείται σύμφωνα με την 6η φορολογική κλίμακα.

Μόλις δηλώσετε για πρώτη φορά την κατοικία σας στη Γερμανία στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας της πόλης ή του δήμου, όπου κατοικείτε, θα λάβετε αυτομάτως έναν αριθμό φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σάς κοινοποιείται λίγο αργότερα εγγράφως.

Εάν είχατε μετά την 01/07/2007 ξανά την κατοικία σας στη Γερμανία και είχατε δηλωθεί στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας, τότε σας έχει αποδοθεί ήδη ένας αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός αυτός δεν αλλάζει, ισχύει για μια ζωή και θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Μόλις δηλώσετε για πρώτη φορά τόπο μόνιμης κατοικίας στην αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας της πόλης ή της κοινότητάς σας, θα σας χορηγηθεί αυτόματα ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου θα σας κοινοποιηθεί σύντομα γραπτώς.

Εάν από την 01.07.2007 είχατε ήδη τόπο μόνιμης κατοικίας στη Γερμανία και είχατε καταχωριστεί σε μία αρμόδια αρχή για τη δήλωση κατοικίας, τότε έχετε ήδη λάβει έναν αριθμό φορολογικού μητρώου. Αυτός παραμένει αμετάβλητος εφ’ όρου ζωής και πρέπει να επαναχρησιμοποιείται.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου μπορείτε να καλείτε σχετικά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φορολογίας (τηλ. +49 228 406-1240, Δευ-Παρ από 8:00-16:00).

Στη Γερμανία για την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος από τον μισθό (φόρος μισθωτών υπηρεσιών) ισχύουν 6 φορολογικές κλίμακες. Αυτές οι φορολογικές κλίμακες ισχύουν μόνο για μισθωτούς. Η φορολογική κλίμακα ορίζει το ύψος των μηνιαίων κρατήσεων από τον μισθό σας, οι οποίες καταβάλλονται από τον εργοδότη σας στην εφορία. Η φορολογική κράτηση από τον μισθό αποτελεί προκαταβολή του ετήσιου φόρου εισοδήματος. Σκοπός είναι η κράτηση από τον μισθό να αντιστοιχεί ως επί το πλείστον στον φόρο εισοδήματος του έτους, ώστε να δημιουργούνται ελάχιστες υποχρεώσεις συμπληρωματικής καταβολής ή επιστροφές φόρων. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάταξη των μισθωτών σε φορολογικές κλίμακες. Οι φορολογικές κλίμακες αντικατοπτρίζουν διάφορες οικογενειακές καταστάσεις και την κατανομή του εισοδήματος εντός γάμου ή καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης.

Ενδεχομένως ένα μέρος του εισοδήματός σας να χρησιμοποιείται για επαγγελματικά έξοδα ή για έξοδα για ασφάλιση σύνταξης ή ορισμένες άλλες υποχρεώσεις. Το μέρος αυτό του εισοδήματός σας δεν βρίσκεται στη διάθεσή σας και για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση για αυτό. Συνεπώς κατά τον υπολογισμό του φόρου μπορούν να αφαιρεθούν ορισμένα έξοδα. Έτσι μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα και η φορολογική επιβάρυνση. Τα σημαντικότερα ποσά προς αφαίρεση είναι:

  • Έξοδα διαφήμισης Πρόκειται για έξοδα που συνδέονται στενά με την επαγγελματική δραστηριότητα. Σε αυτά περιλαμβάνονται για παράδειγμα έξοδα για αιτήσεις πρόσληψης, έξοδα για ρουχισμό επαγγελματικής ή υπηρεσιακής χρήσης, έξοδα για εργαλεία δουλειάς (π.χ. τεχνικά εργαλεία, βιβλιογραφία, γραφική ύλη), εισφορές σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, δαπάνες μετακίνησης μεταξύ το τόπου εργασίας (χώρος κύριας δραστηριότητας) και κατοικίας με τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανάλογα με την απόσταση ή υψηλότερα έξοδα για μέσα μαζικής μεταφοράς, έξοδα διπλού νοικοκυριού.

    Συμβουλή: Για κάθε μισθωτό λαμβάνονται αυτόματα υπόψη κάθε έτος έξοδα διαφήμισης ύψους 1.000 €. Εάν τα έξοδα διαφήμισης δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, δεν χρειάζεται να τα αναφέρεται επί μέρους ούτε να προσκομίσετε παραστατικά. Εάν τα έξοδά σας υπερβαίνουν τα 1.000 € ετησίως, όπως για παράδειγμα όταν χρειάζεστε δεύτερη κατοικία, επειδή ο τόπος κατοικίας σας διαφέρει από τον τόπο εργασίας σας (πρόκειται για το ούτως καλούμενο διπλό νοικοκυριό), μπορείτε να δηλώσετε τα έξοδα αυτά με μια φορολογική δήλωση.


  • Ειδικές δαπάνες: Πρόκειται για παράδειγμα για έξοδα για ασφάλιση σύνταξης (ασφαλιστικές εισφορές με χαρακτήρα πρόνοιας), έξοδα για επικουρική σύνταξη και δωρεές.


  • Φοροελαφρύνσεις για φυσικά πρόσωπα με ένα ή περισσότερα παιδιά: Φοροελάφρυνση για παιδιά και φοροελάφρυνση για τις ανάγκες φροντίδας και παιδείας ή εκπαίδευσης του παιδιού:


  • Έκτακτες επιβαρύνσεις: Πρόκειται για δαπάνες που υπερβαίνουν το σύνηθες μέτρο και επιβαρύνουν τον φορολογούμενο αναγκαστικά, τις οποίες δηλαδή δεν μπορεί να αποφύγει, όπως για παράδειγμα ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες λόγω ασθένειας του ίδιου του φορολογούμενου ή δαπάνες του φορολογούμενου για τη διατροφή και την επαγγελματική κατάρτιση κάποιου δικαιούχου διατροφής.

Εάν δεν έχετε πια τα έγγραφα για την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φορολογίας. Το ίδιο ισχύει, και εάν σας αποδόθηκε ο αριθμός φορολογικού μητρώου κατά τη διάρκεια προηγούμενης διαμονής σας στη Γερμανία, διότι ο αριθμός αυτός ισχύει για μια ζωή και δεν αλλάζει.

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φορολογίας μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί ξανά ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας. Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 0049 228 406 1240 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 8 π.μ. και 4 μ.μ. ή να στείλετε έγγραφο αίτημα. Παρακαλείσθε κατά την υποβολή αιτημάτων να αναφέρετε το επώνυμο, το όνομα, την πλήρη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησής σας.

Εάν δεν έχετε δηλώσει κατοικία στη Γερμανία, αλλά παρ’ όλα αυτά πληρώνετε φόρους εδώ, η απόδοση του αριθμού φορολογικού μητρώου γίνεται κατά τον έλεγχο της δήλωσής σας για τον φόρο εισοδήματος. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου σάς κοινοποιείται λίγο αργότερα εγγράφως.

Μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίο κατοικούν στη μεθοριακή περιοχή ενός κράτους (σε τοπικά ακριβώς οριζόμενη μεθοριακή ζώνη), αλλά εργάζονται ως μισθωτοί σε ένα γειτονικό κράτος και διασχίζουν κατά κανόνα το πρωί τα σύνορα, για να μεταβούν στον χώρο εργασίας του, επιστρέφοντας το βράδυ στην κατοικία τους. Για τους εργαζόμενους αυτούς ισχύουν ειδικές διακυβερνητικές συμφωνίες.

Από τότε που εγκαταλείπετε την κατοικία ή συνήθη διαμονή σας, φορολογείστε στη Γερμανία μόνο για τα έσοδα που λαμβάνετε εντός της Γερμανίας, όπως για παράδειγμα για τον μισθό για δραστηριότητα στη Γερμανία και έσοδα από την ενοικίαση ακινήτων που βρίσκονται στη Γερμανία. Εφόσον υποχρεούστε στην υποβολή φορολογικής δήλωσης ή υποβάλετε φορολογική δήλωση οικειοθελώς, θα πρέπει να δηλώσετε και τα έσοδα αυτά.

Εάν δεν έχετε κατοικία ούτε συνήθη διαμονή στη Γερμανία και δραστηριοποιείστε εδώ μόνο για έως 6 μήνες, π.χ. ως εποχικός εργαζόμενος ή στα πλαίσια απόσπασης, τα έσοδά σας από τη δραστηριότητα αυτή υπόκεινται κατ’ αρχήν σε περιορισμένη φορολόγηση. Οφείλετε δηλαδή να πληρώσετε φόρους στη Γερμανία μόνο για ορισμένα έσοδα, τα οποία λαμβάνετε στη Γερμανία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από εξαρτημένη εργασίας, όπως για παράδειγμα ο μισθός σας για εργασία που πραγματοποιείται ή αξιοποιείται στη Γερμανία. Εάν εργάζεστε σε ημεδαπό εργοδότη, ο οποίος για παράδειγμα έχει τη διοίκησή του στη Γερμανία, ή εάν εργάζεστε σε αλλοδαπό διανομέα, ο εργοδότης σας παρακρατεί τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών από το μισθό σας και τον αποδίδει στην εφορία. Με αυτόν τον τρόπο ο φόρος θεωρείται εκκαθαρισμένος. Εάν ο μισθός σας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός σας, κατά κανόνα δεν χρειάζεται να υποβάλετε φορολογική δήλωση. Ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας με κατοικία σε μια από τις χώρες αυτές έχετε επίσης τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση για την φορολόγηση του εισοδήματός σας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλετε μια δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την υπογραφή σας. Αυτό είναι σκόπιμο για παράδειγμα, εάν θέλετε να σας αναγνωριστούν παρακρατήσεις ή εάν το γερμανικό φορολογικό δίκαιο περιορίζεται από κάποια σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, οπότε ο μισθός σας στη Γερμανία δεν επιτρέπεται να φορολογηθεί ή μπορεί να φορολογηθεί μόνο περιορισμένα. Το εάν η Γερμανία έχει συνάψει σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας με το κράτος της κατοικίας σας, μπορείτε να το μάθετε στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Εδώ δημοσιεύεται ετησίως η εκάστοτε κατάσταση των συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και άλλων συμβάσεων φορολογικής φύσης καθώς και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Πέραν αυτού μπορείτε να ενημερωθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μισθών σύμφωνα με τις συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Εάν εργάζεστε ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασκείτε εμπορική δραστηριότητα ή έχετε μια αγροτική ή δασική επιχείρηση, δεν γίνεται αυτόματα παρακράτηση φόρου από τα εισοδήματά σας. Ο φόρος προσδιορίζεται εκ των υστέρων βάσει της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης για ολόκληρο το έτος. Η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική από ένα συγκεκριμένο όριο εισοδήματος. Για να αποφύγετε την αναδρομική διεκδίκηση υψηλών φόρων, θα πρέπει ήδη κατά τη διάρκεια του έτους να πληρώνετε προκαταβολές στην εφορία ανάλογα με το ύψος του προβλεπόμενου ετήσιου φόρου. Και για τα δύο αυτά θέματα μπορείτε να ενημερωθείτε ζητώντας πληροφορίες από την εφορία σας.