Office for the Equal Treatment of EU Workers

Престой

Като имащ право на свободно движение гражданин на ЕС Вие не се нуждаете от виза или разрешение за временно пребиваване нито за пристигането, нито за престоя в Германия. 

1. Пристигане

Положението с правото на престои на гражданите от ЕС се регулира чрез Закона за свободното движение на гражданите от ЕС (FreizüG/EU). Важат обаче също и някои предписания от Закона за престой на граждани на ЕС, напр. при достъпа до курсове по немски език (§ 11 от FreizügG/EU). Ако разпоредбите на FreizügG/EU не са приложими, защото напр. правото на свободно движение е било отнето, е приложим законът за престой.

За пристигането в Германия е необходим само валиден паспорт или документ за самоличност. Пристигането, както и престоят за продължителност до 3 месеца не подлежат на условия или предпоставки.

Имате право на престой от над 3 месеца, ако:

 • сте назначен на работа или работите самостоятелно,

 • правите професионално обучение или

 • с обосновани изгледи за успех търсите работа или

 • не работите, но разполагате с достатъчно собствени средства за съществуване и здравно осигурителна защита (важи също за студенти) или

 • престоявали сте редовно минимум 5 години в Германия (право на постоянен престой).

2. Преместване на местоживеенето в Германия

При преместването на Вашето местоживеене в Германия Вие трябва – както и местните жители – в рамките на 2 седмици след пристигането да се регистрирате в службата за адресна регистрация по Вашето местоживеене в Германия. За целта се нуждаете от „Потвърждение от собственика на жилището“ от Вашия наемодател. В него наемодателят потвърждава нанасянето. При регистрацията трябва да се представят документи за самоличност или паспорти за всички нанасящи се лица. Отговорната служба за адресна регистрация след това предава необходимите данни на отговорната служба за чужденци.

Внимание: Ако пропуснете срока за регистрация, в отделни случаи може да Ви заплашва глоба от до 1000 €.

Съвет: Ако е налично, е препоръчително още при регистрацията да представите на службата за адресна регистрация удостоверение от работодателя или трудов договор. Службата за адресна регистрация предава тези документи след това заедно с данните за регистрация на службата за чужденци.

​​​​​​​Службата за чужденци в нормалния случай изхожда от това, че предпоставките за право на свободно движение и престой на граждани от ЕС са на лице. Тя може, обаче, в съответствие с европейската директива за свободно движение да изиска доказване на изпълнението на предпоставките. За целта тя може да изиска представяне на определени документи (§ 5a от FreizügG/EU). Това могат да са например: 

 • потвърждение за назначение или удостоверение за трудов договор от работодателя,
 • доказателство за самостоятелна дейност,
 • доказателство за достатъчни средства за съществуване и здравно осигурителна защита при неработещи лица,
 • при търсене на работа доказателство за сериозно извършване на търсене на работа с обосновани изгледи за успех.​​​​​​​​​​​​​

Внимание: За определени документи се нуждаете от заверка и превод на немски език.

3. Престой на членове на семейството

Следните членове на семейството могат да се преместят заедно с имащия право на свободно движение гражданин на ЕС в Германия:

 • съпруг/а
 • вписан партньор/ка в живота
 • собствени деца или внуци, които са на възраст под 21 години.
 • Деца или внуци, които са по-възрастни от 21 години, както и роднини по права възходяща линия (родители, баба и дядо и др.) от друга страна само, ако те са граждани на ЕС или осигуряват издръжка на своите съпруги/съпрузи или вписани партньори/партньорки в живота.

За доказателство на правото на свободно движение и право на престой службата за чужденци изготвя на членовете на семейството, които не са граждани на ЕС, карта за пребиваване. От членовете на семейството службата за чужденци освен валиден документ за самоличност може да изиска допълнително доказателство относно семейната връзка с имащия право на свободно движение гражданин на ЕС.

Внимание: Членове на семейството, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни) се нуждаят, в зависимост от страната на произход, от виза за пристигане в Германия.

Често задавани въпроси – Пребиваване

Като гражданин от Европейския съюз можете да влезете в Германия с цел търсене на работа и да пребивавате на територията на страната (чл. 2, ал. 1, т. 1a от Закона за свободно движение на гражданите на ЕС (FreizügG)/ЕС)). За влизането Ви в страната се изисква само валиден паспорт или лична карта. Като търсещо работа лице имате право да пребивавате в Германия за период от 3 месеца. След изтичане на 3-месечния престой Службата за чужденци може да поиска от Вас да удостоверите условията за упражняване на правото на свободно движение. Това означава, че трябва да декларирате, че си търсите работа без да е необходимо (все още) да предоставяте удостоверяващи документи. Едва след над 6-месечен престой Службата за чужденци може да изиска от Вас да докажете Вашите усилия за намиране на работа, както и изгледите за успех на пазара на труда. Изгледите за успех на пазара на труда се изключват, ако с оглед на Вашите компетенции и Вашата биография съдействието в дадено трудово правоотношение се явява невъзможно.
След като намерите работа, удостоверението от работодателя или договорът за работа са достатъчно доказателство за правото Ви на пребиваване.

При влизане в Германия за всички членове на семейството, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни), се изисква виза в зависимост от страната на произход Визата трябва да се заяви предварително в немското консулство или немското посолство. Тя се издава се в 15-дневен срок и е безплатна.

За доказателство на правото им на пребиваване в Германия членовете на семейството, които са граждани на трети страни, получават карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. За тази цел трябва да представят международен паспорт или валиден документ за самоличност и да докажат, че са членове на семейството на граждани на ЕС, които вече живеят в Германия или ще пътуват заедно с тях. Удостоверението за предоставената информация се издава веднага. Не е необходимо изпълнението на други изисквания. Членове на семейството на работещи в Германия граждани на ЕС с право на пребиваване имат същите права и задължения като гражданите на ЕС. Още от първият ден на престой в Германия имат право да започнат работа или да упражняват свободна професия.

Личните данни по правило се взимат от международния паспорт или личните карти, за които не се изисква превод. Семейноправни отношения обаче се доказват и съответно вписват въз основа на удостоверения за гражданско състояние (удостоверения за брак, раждане и смърт).

В част от държавите от ЕС, подписали Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние от 8 септември 1976 г. (Конвенция) (линкът не се предоставя на български език), могат да се издават международни версии на удостоверения за брак, раждане и смърт. Тези международни документи се признават в страните по Конвенцията без допълнителни формалности (легализация и полагане на апостил).

Документи от други страни трябва да бъдат заверени в страната на произход, след което да бъдат преведени на немски език от заклет преводач. Заверката може да се извърши от съответната компетентна институция в държавата на произход (апостил) или от съответното чуждестранно представителство в Германия (легализация).