Office for the Equal Treatment of EU Workers

Пребиваване

Статутът на пребиваване на граждани на Европейския съюз е регламентиран от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU) (линкът не се предоставя на български език). Съгласно чл. 11 от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU) важат и някои разпоредби от Закона за пребиваване на граждани от ЕС, напр. относно достъпа до курсове по немски език. Дори винаги, когато Законът за пребиваване на граждани от ЕС е по-благоприятен от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU), се прилага по-благоприятната нормативна уредба. В случай че разпоредбите от Закона за свободното движение на гражданите на ЕС (FreizüG/EU) не са приложими, тъй като например правото на свободно движение е отнето, тогава се прилага Законът за пребиваване.

В качеството си на граждани на ЕС с право на свободно движение за влизането Ви в страната не се изисква виза или разрешение за временно пребиваване. За влизането в Германия се изисква само валиден паспорт или лична карта. За влизане в страната или престой в рамките на 3 месеца не се прилагат никакви условия или изисквания.

Можете да се възползвате от правото си за престой над 3 месеца, ако:

  • сте назначен на работа или работите като самостоятелно заето лице; или
  • търсите работа с основателни изгледи за успех ; или
  • все още не работите, но разполагате с достатъчно собствени средства и здравно застрахователно покритие (важи и за студенти и обучаващи се лица); или
  • имате легален престой в Германия от минимум 5 години (право на постоянно пребиваване).

При прехвърляне на Вашето местопребиваване в Германия сте длъжни (отнася се и за гражданите на страната) да се регистрирате в срок от 2 седмици след датата на нанасянето Ви на адрес в страната към Службата за адресна регистрация по адреса на Вашето местоживеене. За тази цел Ви е необходимо „писмено потвърждение от наемодателя“ за Вашето нанасяне. По този начин наемодателят потвърждава, че сте се нанесли на съответния адрес. При регистрацията трябва да представите личните карти или паспортите на всички лица, които се нанасят с Вас. Съответната служба за адресна регистрация препраща необходимите данни към компетентната Служба за чужденци.

Внимание: В случай че пропуснете срока за регистрация, в отделни случаи може да Ви бъде наложена глоба от 1000 Евро.

Съвет: Препоръчваме Ви още с регистрацията в Службата за адресна регистрация да приложите удостоверение от работодателя или договора за работа при наличие на такива. Тогава Службата за адресна регистрация препраща тези документи заедно с данните за регистрация към Службата за чужденци.

Внимание: За определени документи ще Ви е необходима заверка и превод на немски език.

Следните членове на семейството могат да придружават или да се присъединят към гражданите на ЕС с право на свободно движение в Германия:

  • съпруг/а;
  • партньор/-ка на семейни начала;
  • собствени деца или внуци, ненавършили 21 г.
  • Деца или внуци под 21 години, както и роднини по пряка възходяща линия (родители, баби и дядовци и др.) само когато гражданинът на ЕС или съпругът/ата, съответно регистрираният партньор им осигурява издръжка.

Внимание: При влизане в Германия за всички членове на семейството, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни), се изисква виза в зависимост от страната на произход.

Често задавани въпроси – Пребиваване

Като гражданин от Европейския съюз можете да влезете в Германия с цел търсене на работа и да пребивавате на територията на страната (чл. 2, ал. 1, т. 1a от Закона за свободно движение на гражданите на ЕС (FreizügG)/ЕС)). За влизането Ви в страната се изисква само валиден паспорт или лична карта. Като търсещо работа лице имате право да пребивавате в Германия за период от 3 месеца. След изтичане на 3-месечния престой Службата за чужденци може да поиска от Вас да удостоверите условията за упражняване на правото на свободно движение. Това означава, че трябва да декларирате, че си търсите работа без да е необходимо (все още) да предоставяте удостоверяващи документи. Едва след над 6-месечен престой Службата за чужденци може да изиска от Вас да докажете Вашите усилия за намиране на работа, както и изгледите за успех на пазара на труда. Изгледите за успех на пазара на труда се изключват, ако с оглед на Вашите компетенции и Вашата биография съдействието в дадено трудово правоотношение се явява невъзможно.
След като намерите работа, удостоверението от работодателя или договорът за работа са достатъчно доказателство за правото Ви на пребиваване.

При влизане в Германия за всички членове на семейството, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни), се изисква виза в зависимост от страната на произход Визата трябва да се заяви предварително в немското консулство или немското посолство. Тя се издава се в 15-дневен срок и е безплатна.

За доказателство на правото им на пребиваване в Германия членовете на семейството, които са граждани на трети страни, получават карта за пребиваване в рамките на 6 месеца. За тази цел трябва да представят международен паспорт или валиден документ за самоличност и да докажат, че са членове на семейството на граждани на ЕС, които вече живеят в Германия или ще пътуват заедно с тях. Удостоверението за предоставената информация се издава веднага. Не е необходимо изпълнението на други изисквания. Членове на семейството на работещи в Германия граждани на ЕС с право на пребиваване имат същите права и задължения като гражданите на ЕС. Още от първият ден на престой в Германия имат право да започнат работа или да упражняват свободна професия.

Личните данни по правило се взимат от международния паспорт или личните карти, за които не се изисква превод. Семейноправни отношения обаче се доказват и съответно вписват въз основа на удостоверения за гражданско състояние (удостоверения за брак, раждане и смърт).

В част от държавите от ЕС, подписали Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние от 8 септември 1976 г. (Конвенция) (линкът не се предоставя на български език), могат да се издават международни версии на удостоверения за брак, раждане и смърт. Тези международни документи се признават в страните по Конвенцията без допълнителни формалности (легализация и полагане на апостил).

Документи от други страни трябва да бъдат заверени в страната на произход, след което да бъдат преведени на немски език от заклет преводач. Заверката може да се извърши от съответната компетентна институция в държавата на произход (апостил) или от съответното чуждестранно представителство в Германия (легализация).