Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Misja i zadania

Celem Biura ds. Równego Traktowania Pracowników UE jest wspieranie obywateli Unii w korzystaniu z praw, które przysługują im w Niemczech w ramach swobody przepływu pracowników.

Usługi Biura są adresowane przede wszystkim do pracowników z Unii Europejskiej i ich rodzin oraz do specjalistów zatrudnionych w różnych poradniach.

Zadania Biura ds. Równego Traktowania Pracowników UE to:

  • zapewnianie pracownikom z UE oraz członkom ich rodzin niezależnej pomocy prawnej i/lub świadczenie usług w zakresie doradztwa bądź kierowanie do właściwych instytucji,
  • udostępnianie, w językach urzędowych państw członkowskich UE, informacji o prawie do swobodnego przepływu pracowników,
  • przeprowadzanie lub zlecanie niezależnych badań i analiz, a także publikowanie raportów i wydawanie rekomendacji politycznych,
  • wspieranie dialogu z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi,
  • promowanie współpracy i wymiany informacji między istniejącymi w Niemczech strukturami poradnictwa i pełnienie roli partnera do kontaktów dla wszystkich podmiotów, działających w dziedzinie mobilności pracowników z UE,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla porównywalnych instytucji w innych państwach członkowskich UE.

Further Information